Програмерите кои развиваатсопствени апликации имаат на располагање web сервис со кој ќе можат да ги превземаат податоците во xml формат.

Сервисот враќа податоци за курсната листа на македонски, албански и англиски јазик.

/klservice/kurs.asmx

 

Web сервисот располагa со четири методи. Првите два се однесуваат на курсната листа, а останатите два на курсеви на НБРМ за потребите на државните органи:

 • GetExchangeRate кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate. И двата параметри треба да бидат во String формат и да презентираат валиден датум во облик: dd.MM.yyyy
  (Пример: StartDate=12.02.2010; EndDate=15.02.2010)

 • GetExchangeRateD кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate. И двата параметри треба да бидат во Date(Пример: StartDate=12-feb-2010; EndDate=15-feb-2010)


 • GetExchangeRates кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate.
  И двата параметри треба да бидат во String формат и да презентираат валиден датум во облик: dd.MM.yyyy
  (Пример: StartDate=12.02.2010; EndDate=15.02.2010)

 • GetExchangeRatesD кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate. И двата параметри треба да бидат во Date формат и да презентираат валиден датум.
  (Пример: StartDate=12-feb-2010; EndDate=15-feb-2010)

За подетални информации за web сервисот кликнете на линкот: 

/klservice/kurs.asmx?wsdl  

 

Упатство за користење на веб-сервисот на Народната банка за курсната листа и курсевите за државните органи