Ажурирање на интернет-страницата

Интернет-страницата на Народна банка на Република Македонија (НБРМ) континуирано се ажурира, со цел обезбедување точни и ажурни податоци и информации. НБРМ го задржува правото во секое време да ги промени (дополни, ревидира и сл.) податоците и информациите, во целост или делумно. 

Авторско право

Авторското право на интернет-страницата www.nbrm.mk и на нејзината содржина и припаѓа на НБРМ (освен ако не е поинаку назначено). Копирање на содржини од интернет-страницата на НБРМ е дозволено, под услов да се наведе НБРМ како извор. Менување на содржината на материјалите објавени на интернет-страницата на НБРМ не е дозволено.

Одговорност

НБРМ не сноси одговорност за каква било загуба или штета која може да настане поради употреба на податоци и информации објавени на интернет-страницата на НБРМ.