Седница:  I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII IX  X  XI 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

од I седница, одржана на 24 јануари 2020 година

 1.  Усвојување на записникот од XIV седница на Советот на Народната банка од 2019 година;
 2. Квартален извештај, февруари 2020 година;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2019 година;
 4. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршен вонреден попис во Рефератот за промет со вредносници - Скопје и во Централниот трезор - Скопје во Дирекцијата за трезорско работење на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба 7 октомври 2019 година;
 5. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата и обврските на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 декември 2019 година;
 6. Одлука за отпис на побарувања и обврски и бришење од сметководствената евиденција;
 7. Одлука за дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 8. Правила за начинот и постапката  за донирање од страна на Народната банка на Република Северна Македонија;
 9. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековната состојба, јануари 2020;
 10. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од II седница, одржана на 25 февруари 2020 година

 1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Извештај за извршувањето на Програмата за работа на Народната банка на Република Северна Македонија во 2019 година;
 3. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2019 година на Народната банка за периодот јануари ‒ декември 2019 година;
 4. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2019 година;
 5. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 6. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 7. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 8. Најнови макроекономски показатели, февруари 2020;
 9. Информација во врска со Проектот за воведување на деловна интелигенција со податочен склад;
 10. Разно.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од III седница, одржана на 17 март 2020 година

 1. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
 2. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за управување со ризиците;
 3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од IV седница, одржана на 20 март 2020 година

 1. Одлука за одржување седници по електронски пат;
 2. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик;
 3. Одлука за формирање Штаб за заштита и спасување;
 4. Одлука за измена на Политиката за непрекинатост во работењето во Народната банка нa Република Северна Македонија;
 5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање специјализирани единици за заштита и спасување во Народната банка на Република Северна Македонија од природни непогоди и други несреќи;
 6. План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи во Народната банка на Република Северна Македонија;
 7. Решение за формирање Координациска група за заштита и спасување.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од V седница, одржана на 30 март 2020 година

 1. Усвојување на записниците од II, III и IV седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија во 2019 година;
 3. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2019 година;
 4. Правилник за работата на Дирекцијата за внатрешна ревизија;
 5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези;
 6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 500 денари со изменети белези.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од VI седница, одржана на 28 април 2020 година

 1. Усвојување на записникот од V седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Годишен извештај за 2019 година;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во 2019 година;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2020 година;
 5. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 март 2020 година;
 6. Извештај за исполнување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – март 2020 година;
 7. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – март 2020 година;
 8. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка за периодот јануари ‒ март 2020 година;
 9. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за стратегиско и оперативно планирање;
 11. Одлука за изменување на Стратегиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот 2020 ‒ 2022 година;
 12. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна Македонија;
 13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик;
 14. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
 15. Одлука за изменување на Годишниот финансиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 16. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 17. Извештај на независниот ревизор за конзистентност на Годишниот извештај за работењето на Народната банка за 2019 година со Финансиските извештаи и годишната сметка на Народната банка на Република Северна Македонија за 2019 година;
 18. Најнови макроекономски показатели, преглед на тековна состојба април 2020;
 19. Информација за надоместоци за извршување прекугранични плаќања;
 20. Информација во врска со утврдувањето на системски значајните банки во РСМ според пресметките со состојба на 31.12.2019 година.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од VII седница, одржана на 4 мај 2020 година

 1. Усвојување на записникот од VI седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Квартален извештај - Мај 2020 година.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од VIII седница, одржана на 28 мај 2020 година

 1. Усвојување на записникот од VII седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Одлука за изменување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар;
 3. Одлука за методологијата за управување со ликвидносниот ризик;
 4. Одлука за давање донација;
 5. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
 6. Информација за барањето на ГД Бетон АД Скопје за продолжување на рокот за реализација на договорот за изградба на новиот објект на Народната банка;
 7. Годишна информација за плаќањата во Република Северна Македонија во 2019 година.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од IX седница, одржана на 19 јуни 2020 година

 1. Усвојување на записникот од VIII седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Одлука за дополнување на Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот;
 3. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство. 


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од X седница, одржана на 2 јули 2020 година

 1. Усвојување на записникот од IX седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 3. Одлука за изменување на Годишниот финансиски план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година;
 4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна Македонија;
 5. Писмо до раководството на Народната банка на Република Северна Македонија за наодите од ревизијата за годината што завршува на 31 декември 2019;
 6. Најнови макроекономски показатели, преглед на тековната состојба, јуни 2020.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаД Н Е В Е Н   Р Е Д

од XI седница, одржана на 30 јули 2020 година

 1. Усвојување на записникот од X седница на Советот на Народната банка од 2020 година;
 2. Годишен извештај за надгледувањето на работењето на платните системи и дадените препораки за 2019 година;
 3. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2020 година на Народната банка за периодот јануари ‒ јуни 2020 година;
 4. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2020 година;
 5. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 јуни 2020 година;
 6. Извештај за исполнување на финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2020 година;
 7. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2020 година;
 8. Основни политики за изменување и дополнување на основните политики за сметководствено евидентирање и финансиско известување на Народна банка на Република Северна Македонија;
 9. Извештај за ризиците во банкарскиот систем во првиот квартал од 2020 година;
 10. Одлука за начинот на утврдување поврзани лица и за лимитите на изложеноста;
 11. Одлука за формирање Комитет за ревизија;
 12. Квартален извештај август 2020;
 13. Најнови макроекономски податоци – преглед на тековната состојба, јули 2020.


Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска