Одлука за референтнаТА стапка за пресметување на стапката на казнената камата

(„Службен весник на РМ“ бр.42/2011)

Одлука за дополнување на одлуката за референтнаТА стапка за пресметување на стапката на казнената камата

(„Службен весник на РМ“ бр.49/2012)

ново Објава на референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата