Автор: Билјана Јовановиќ

Анализа на продуктивноста преку користење на податоци на ниво на фирми: случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска, Ана Митреска и Султанија Бојчева-Терзијан

Влијанието на политиката на квантитативно олеснување на ЕЦБ врз капиталните текови во регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Игор Величковски, Александар Стојков и Ивана Рајковиќ

Јадрото и периферијата на еврозоната: Приказна за обединување или разобединување

Прочитај повеќе..

Автор: Милан Елисковски

Разгледување на кредитниот канал на трансмисија во Република Македонија: докази според Векторски модел на корекција на грешки

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Анита Ангеловска-Бежоска

Независноста на централната банка – случајот на Народна банка на Република Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Неда Поповска – Камнар

Комуникација на монетарната политика: според податоци од анкета

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Гани Рамадани, Никола Наумовски и Билјана Јовановиќ

Проектирање на инфлацијата во Македонија: Оценка на различни модели за краткорочно проектирање

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ и Даница Уневска-Андонова

Оптимално ниво на девизните резерви во Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Ана Митреска и Султанија Бојчева-Терзијан

Панел оценка на влијанието на присуството на странски банки врз избрани банкарски показатели во Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Макроекономските ефекти на фискалната политика во Европската Унија, со посебен осврт на земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Гани Рамадани

Реакции на фирмите во Македонија преку цените, платите и вработените во случај на шокови

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески и Дијана Јаневска Стефанова

Влијанието на СДИ по сектори врз економскиот раст во Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тијана Анѓелковска, Егзона Хани и Милан Елисковски

Ефектот на кредитите на претпријатијата и домаќинствата врз економскиот раст и динамиката на реалниот девизен курс: искуства од земјите на ЈИЕ

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Анета Крстевска и Никола Наумовски

Проектирање на пресвртните точки во македонскиот економски циклус со користење на Qual VAR модел

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески и Љупка Георгиевска

Синхронизираност на финансискиот и економскиот циклус во земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тибор Хледик; Султанија Бојчева-Терзијан; Билјана Јовановиќ; Рилинд Кабаши

Преглед на Моделот за анализа на политиките во Македонија (МАКПАМ)

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Цикличност на фискалната политика во земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева

Шокови на понудата на кредити во Македонија: Бајесов структурен ВАР со ограничувања на знаците

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

автори: Весна Стојчевска и Мите Митески

Оценка на влијанието на фискалната политика врз тековната сметка - хипотезата за двоен дефицит во случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Михајло Васков; Петар Дебников; Неда Поповска – Камнар; Катерина Сулева

Оценка на ефикасноста на македонските банки – примена на пристапот на стохастичка граница

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани; Никола Наумовски

Начинот на формирање на платите и цените во Македонија: наоди од анкетно истражување

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Даница Уневска-Андонова; Дијана Јаневска-Стефанова

Трансмисија на надворешните шокови при оценувањето на одржливоста на долгот, случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Бранимир Јовановиќ; Анета Крстевска; Неда Поповска-Камнар

Може ли монетарната политика да влијае на економската активност при вишок на ликвидност? Некои аргументи од Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Бранимир Јовановиќ Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер достапно само на англиски јазик

Проценка на нерегистрираната економија во Македонија со употреба на калман филтер

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска; Љупка Георгиевска

Алтернативен показател за состојбата на монетарната политика за Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..