Програма за работа на НБРМ за 2018 година 

Програма  

 

 

 

Програма за работа на НБРМ за 2017 година

Програма Програма за работа на НБРМ за 2016 година 

Програма                   Извештај за извршувањето на Програмата 

Прилог

Список на кратенки и изрази употребени во Програмата за работа