ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 30.9.2017 година
Биланс на состојба 
Преземи          
Биланс на успех 
Преземи         
Показатели за профитабилноста на банките 
Преземи         
Податоци по банки 
Преземи        
Преглед на банки по групи 
Кредитна изложеност 
Преземи     
Показатели за адекватноста на капиталот на банките 
Преземи      
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик 
Основни показатели за работењето на банките 
Индикатори за финансиска стабилност 
Преземи            

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.9.2017 година.