Ново: Соопштение за промена во начинот на објавување на билансот на плаќања. Преземи
Информација за промените во платниот биланс, меѓународната инвестициска позиција и надворешниот долг коишто произлегуваат од примената на новите меѓународни статистички стандарди. 
Преземи   

Mетодологија БПM 6
Напомена: Документите се во XLS - формат

        Годишни податоци     1998 - 2018    евра    САД- долари               
       
        Квартални податоци   1998 - 2019    евра    САД- долари                                          
 
Месечни податоци

        2019    евра   САД- долари  
        2018    евра   САД- долари            
        2017    евра   САД- долари                            
        2016    евра   САД- долари              
        2015    евра   САД- долари
        2014    eвра   САД- долари
        2013    eвра   САД- долари
        2012    eвра   САД- долари
        2011    евра   САД- долари
        2010    евра   САД- долари
        2009    евра   САД- долари
        2008    евра   САД- долари
        2007    евра   САД- долари
        2006    евра   САД- долари
        2005    евра   САД- долари
        2004    евра   САД- долари
        2003    евра   САД- долари
        2002              САД- долари
        2001              САД- долари   

        
Методолошки објаснувања            
Календар на објавување на податоци     


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)