Предлог Одлука за методологијата за управување со ризиците

Преземи 

Согласно со доставениот допис од 18 март 2019 година, ве молиме вашите коментари и забелешки да ги доставите до Народната банка, најдоцна до 5 април 2019 година.

 

 

Предлог Упатство за вршење проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам кај банките, штедилниците, давателите на услуги брз трансфер на пари и овластените менувачи

Преземи

Согласно со доставениот допис од 8 април 2019 година, ве молиме вашите коментари и забелешки да ги доставите до Народната банка, најдоцна до 15 април 2019 година.