Напоменa: Документите се во XLS - формат
НТР - по земји

          Годишни  податоци    1990 - 2017   eвра  САД - долари           
         
Квартални податоци   1994 - 2018   eвра  САД - долари                              

НТР - по економска групација на земји
           
          
Годишни податоци 1994 - 2005
          1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
          2006 (нова класификација)  Преземи            
           
          Квартални податоци
          1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
          2006 (нова класификација)  Преземи 
  
НТР - по сектор на СМТК

          
Годишни  податоци    1990 - 2017   eвра  САД - долари               
          Квартални податоци   1994 - 2018   eвра  САД - долари                         

НТР - по економска намена

          Годишни податоци 1990 - 2011 стара класификација  Преземи
          Годишни податоци 2007 - 2017  нова класификација  eвра   САД - долари             

          Квартални податоци 1994 - 2011 стара класификација  Преземи 
          Квартални податоци 2007 - 2018  нова класификација  eвра  САД - долари                            


   
За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ 
на contact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)