Надворешниот долг на една економија ги претставува тековните обврски помеѓу резиденти и нерезиденти врз основа на должнички инструменти, на одреден датум. Статистичкото истражување на надворешниот долг опфаќа стандардни извештаи за бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања.

Најчесто користен показател за надворешниот долг е бруто надворешниот долг, кој во даден момент е еднаков на износот на тековните и безусловни обврски коишто бараат плаќања на главнина и/или камата од страна на должникот во некое идно време и коишто се должат кон нерезиденти од страна на резидентите на една економија.
 
Статистиката за надворешниот долг исто така вклучува индикатори за нето надворешен долг т.е. разлика помеѓу состојбата на бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања. Нето надворешниот долг, во својата структура е идентичен со бруто надворешниот долг и побарувања, при што стандардниот приказ на сите категории е поделба по институционални сектори, рочност и видови должнички инструменти. Најнови остварувања:


На крајот на првиот квартал од 2020 година, бруто надворешниот долг со исклучен ефект од специфичните активности за управување со девизните резерви на централната банка, изнесува 8.127 милиони евра (74,3% од БДП) и забележа квартален пад од 64 милиони евра, додека бруто надворешните побарувања без ефектот од специфичните активности на централната банка забележаа намалување од 195 милиони евра и изнесуваат 5.188 милиони евра (47,5% од БДП). Поголемото квартално намалување на побарувањата во однос на обврските доведе до зголемување на нето надворешниот долг за 130 милиони евра, со што на крајот на март 2020 година тој изнесува 2.938 милиони евра (26,9% од БДП). Притоа, зголемувањето на нето надворешниот долг во првиот квартал произлегува од зголемениот приватен и јавен нето-долг (за 99 и 31 милион евра, соодветно).

Бруто надворешниот долг на крајот на првиот квартал од 2020 година изнесува 8.339 милиони евра, или 76,3% од БДП (со вклучен ефект од специфичните активности за управување со девизните резерви на централната банка) и забележа квартален раст од 148 милиони евра, додека бруто надворешните побарувања (со вклучен ефект од специфичните активности на централната банка) забележаа зголемување од 18 милиони евра и изнесуваат 5.401 милион евра (49,4% од БДП). Прочитај повеќе...     


Архива на надворешен долг 

    

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)