ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 

1,50%

Расположлив кредит преку ноќ
2,00%
Расположлив депозит преку ноќ

0,15%