ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НБРМ

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 
2,75%
Расположлив кредит преку ноќ
3,25%
Расположлив депозит преку ноќ

0,15%