Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 16.8.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 26,534
- дневна промена* -994
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 15.8.2018-11.9.2018  21,805
Просечно исполнување на задолжителната резерва 28,710
- во проценти 131.7
Автономни фактори**
- дневна промена* -74
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -844
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 38,612
            - дневна промена* 100
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 297
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 1,890
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -98
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 8,800
-дневна промена* -920
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 5,265
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци