Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 19.11.2017 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 24,600
- дневна промена* 0
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 15.11.2017-12.12.2017  19,759
Просечно исполнување на задолжителната резерва 24,721
- во проценти 125.1
Автономни фактори**
- дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 68
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 34,207
            - дневна промена* 0
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 420
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 5,534
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 5,003
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 185
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 3,105
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци