Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 20.3.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 28,424
- дневна промена* -1,791
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 14.3.2018-10.4.2018  20,898
Просечно исполнување на задолжителната резерва 31,290
- во проценти 149.7
Автономни фактори**
- дневна промена* -1,461
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -2,006
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 35,244
            - дневна промена* 31
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 461
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 3,203
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 11,963
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 690
-дневна промена* -330
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 5,533
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци