Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 21.5.2019 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 34,207
- дневна промена* -1,934
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 15.5.2019 - 11.6.2019  23,495
Просечно исполнување на задолжителната резерва 29,525
- во проценти 125.7
Автономни фактори**
- дневна промена* 116
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -2,715
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 39,677
            - дневна промена* 30
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 338
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 294
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 141
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 13,820
-дневна промена* -2,050
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 9,160
Расположив кредит преку ноќ 0*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци