Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 13.12.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 31,685
- дневна промена* -469
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 12.12.2018-15.1.2019  22,260
Просечно исполнување на задолжителната резерва 33,607
- во проценти 151.0
Автономни фактори**
- дневна промена* -468
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 384
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 37,701
            - дневна промена* -235
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -60
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 2,017
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 99
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 9,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 7,695
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци