Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 16.1.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 23,205
- дневна промена* 405
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 10.1.2018-13.2.2018  20,278
Просечно исполнување на задолжителната резерва 23,967
- во проценти 118.2
Автономни фактори**
- дневна промена* 447
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -3,683
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 35,927
            - дневна промена* 149
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 776
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 9,091
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 4,839
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 160
-дневна промена* -42
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 10,325
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци