Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 20.9.2017 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 22,475
- дневна промена* -1,181
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 13.9.2017-11.10.2017  19,825
Просечно исполнување на задолжителната резерва 23,231
- во проценти 117.2
Автономни фактори**
- дневна промена* 497
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 127
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 35,295
            - дневна промена* 168
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 703
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 7,576
-дневна промена* -1,469
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 3,093
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 300
-дневна промена* -210
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 4,910
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци