Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 17.6.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 23,615
- дневна промена* 0
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 13.6.2018-10.7.2018  21,316
Просечно исполнување на задолжителната резерва 26,036
- во проценти 122.1
Автономни фактори**
- дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,712
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 37,154
            - дневна промена* 0
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -429
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -197
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 552
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 141
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 10,075
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 3,945
Расположив кредит преку ноќ 0*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци