Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 18.10.2018 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 27,604
- дневна промена* -626
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 10.10.2018-13.11.2018  22,204
Просечно исполнување на задолжителната резерва 26,940
- во проценти 121.3
Автономни фактори**
- дневна промена* -2,606
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -2,130
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 37,439
            - дневна промена* 5
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 326
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 25,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 415
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 877
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 10,570
-дневна промена* 1,980
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 3,980
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци