Shkup, 17.03.2020

Të zvogëlohet përdorimi i parave të gatshme në denarë dhe valutë të huaj për të mbrojtur shëndetin

Rekomandime shtesë nga Banka Popullore

Më shumë..

Skopje, 16.3.2020

Mbledhje e jashtëzakonshme e KOMP-it: Vendim për uljen e normës bazë të interesit të Bankës Popullore në 1,75%

Më shumë..

Lajmërim lidhur me punën e bankave, shtëpive të kursimit, këmbimoreve dhe subjekteve private ofrues të shërbimeve transfer i shpejtë i parave

Më shumë..

Shkup, 12.03.2020

Informacione nga Banka Popullore lidhur me masat për parandalimin e përhapjes së virusit Kovid-19 (koronavirusi)

Më shumë..