kamerna2

На 26 јули 1999 година, Народна банка во соработка со Музејот на Македонија и Нумизматичкото друштво „Пајонон“, ја отвори својата прва камерна изложба на монети, сместена во кабинетот на гувернерот, а насловена како „Нумизматичка збирка на Народна банка на Република Македонија”. Во рамките на оваа поставка беа изложени 235 монети, хронолошки  распоредени во шест витрини и публикувани во придружниот каталог. Подоцна, поставката е редизајнирана, така што денес во осум витрини се претставени следните тематски целини:


  • Депоа со монети откриени на македонска почва;
  • Монети на Пајонија и Македонија;
  • Римски денари;
  • Ковницата во Стоби;
  • Доцноримско монетоковање;
  • Византиски цареви;
  • Средновековни монети;
  • Современи јубилејни монети.