1992 - 
  Народна банка на Република Македонија 1992 –
  Сигнатура: МКД.НБРМ.1
  Гранични години: 1992 – 1996
  Архивски единици: 193  1918 - 1967
  Георгиев Димитар – Скопје; 1918/1967
  Сигнатура: МКД.НБРМ.4
  Гранични години: 1918 – 1967
  Архивски единици: 13

  


1945 - 1991
Народна банка на Македонија 1945-1991
Сигнатура: МКД.НБРМ.5
Гранични години: 1944 – 1991
Архивски единици: 16 

  1903 - 2005
  Збирка фотографии:
  централните банки на територија на РСМ
  Сигнатура: МКД.НБРМ.3
  Гранични години: 1903 - 2005