сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

ЈУБИЛЕЕН НАСТАН ЗА ДЕСЕТГОДИШНАТА КОНТИНУИРАНА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И РАЗМЕНА НА ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА ЗА АКТУЕЛНИ ТЕМИ ОД ОБЛАСТА НА ПЛАЌАЊАТА

Народната банка на Република Македонија најавува одржување на Десеттата јубилејна конференција за плаќања и пазарна инфраструктура со наслов: „Двигатели нa интеграцијатa на плаќањата во Европа – иновации и соработка“. Конференцијата се организира во соработка со централните банки на Холандија и Португалија, а ќе се одржи во Охрид, хотел „Инекс Горица“, во  периодот од 5 до 7 јули 2017 година.

Во текот на годините, Конференцијата прерасна во важно место за средба на претставниците на финансискиот сектор во Република Македонија и на централните банки од земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа, Заедницата на независни држави и Северна Африка, претставувајќи совршена платформа за размена на знаења и искуства за актуелни теми од областа на плаќањата и промовирањето нови идеи.

На оваа јубилејна конференција, од особено значење ќе биде обраќањето на високите претставници од централните банки, со чијашто соработка го остваруваме овој проект веќе десет години. Така, на наше големо задоволство ќе се обрати гувернерот на Банката на Холандија, г. Klaas Knot и неизвршниот член на Одборот на Банката на Португалија, г. Hélder Rosalino. Ќе имаме чест да се обрати и извршниот член на Одборот на Европската централна банка, г. Yves Mersch. Воедно, во Панел-дискусијата на гувернерите ќе учествуваат гувернерите на централните банки на Македонија, Хрватска и Бугарија, и член на одборот на Народната банка на Белгија. Гувернерската сесија ќе биде посветена на соработката и иновациите во Европа, со особен акцент на предизвиците со кои би се соочиле потрошувачите, компаниите и владите во националните економии на земјите од Балканот и Европа во наредната деценија, а во врска со претпочитањето на дигиталното банкарство и дигиталните технологии, наспроти употребата на готовина за вршење на плаќањата.

 

Во продолжение е Програмата на Конференцијата:

Среда, 5 јули 2017 г.

9.30-9.45

Поздравен говор,

г-ѓа Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на Народната банка на Република Македонија (НБРМ)

9.45-10.00

Цели на Јубилејната конференција, претставување на предавачите и учесниците,

г. Michiel van Doeveren, Банка на Холандија (ДНБ)

10.00-11.00

Дигитални иновации, брзи плаќања, прекугранични плаќања во глобални рамки и кибер безбедност,

г. Morten Linnemann Bech, Банка за меѓународни порамнувања

11.00-11.30

Пауза за кафе/чај

11.30-12.15

Спроведување на Директивата за платежни услуги 2 (ПСД2), евалуација на регулативата за СЕПА и Акциски план за финансиски услуги,

г. Ralf Jacob, Европска Комисија

12.15-14.00

Групно фотографирање и пауза за ручек

14.00-15.00

Панел-сесија за дигитално банкарство и развој на платежните продукти во Република Македонија,

НБРМ и обезбедувачи на платежни услуги во Македонија

15.00-15.30

Пауза за кафе/чај

15.30-16.15

Стратегиска визија на Евросистемот до 2020 година и консолидација на системите ТАРГЕТ2 И ТАРГЕТ2 ‒ хартии од вредност,

г. Richard Derksen, ДНБ

16.15-17.00

Безбедносните аспекти коишто произлегуваат од ПСД2,

г. Rui Pimentel, Банка на Португалија (БдП)

Четврток, 6 јули 2017 г.

9.30-10.00

Нова стратегија за финансиска вклученост,

г. Michiel van Doeveren, ДНБ

10.00-10.30

Подготовки за инстант-плаќањата,

г. Richard Derksen, ДНБ

10.30-11.30

Понатамошна интеграција во СЕПА,

г-ѓа. Marion Kleiss, Комерцбанк

11.30-12.00

Пауза за кафе/чај

12.00-12.45

Стандарди за  надгледување и управување со непрекинатост во работењето,

претставници од НБРМ

12.45-14.00

Пауза за ручек

14.00-15.00

Кој ќе опстане во светот на плаќањата со новите играчи од „fintech“ и „bigtech“,

г. Rui Pimentel, БдП и г. Michiel van Doeveren, ДНБ

15.00-15.30

Пауза за кафе/чај

15.30-16.30

Непрекинатост и стабилност на централните депозитари за хартии од вредност,

г. Edwin de Pauw, Еуроклиар

Петок, 7 јули 2017 г.

9.00-9.15

Поздравен говор за 10-годишното организирање на Конференцијата за плаќања и пазарна инфраструктура,

г. Димитар Богов, гувернер, НБРМ

9.15-9.35

Двигатели на интеграцијата на плаќањата во Европа – иновации и соработка,

г. Klaas Knot, гувернер, ДНБ

9.35-9.55

Предизвици на централните банки во контекст на дигиталното банкарство и дигиталната трансформација,

г. Hélder Rosalino, член на одбор, БдП

9.55-10.15

Инстант-плаќања, плаќања од лице на лице (П2П) и други иновации во Европа,

г. Yves Mersch, извршен член на одбор, Европска централна банка

10.15-11.15

Пауза за воспоставување деловни релации

11.15-12.45

Панел сесија ‒ како ќе вршат плаќања потрошувачите, компаниите и владите во 2025 година ‒ во готово или со дигитални пари:

- г. Димитар Богов, гувернер на НБРМ

- г. Boris Vujčić, гувернер на Народната банка на Хрватска

- г. Димитър Радев, гувернер на Народната банка на Бугарија

- г-ѓа. Marcia De Wachter, член на одборот на Народната банка на Белгија

12.45-13.00

Сумирање на заклучоците од Конференцијата и доделување сертификати, сите предавачи

13.00-

Ручек

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%