петок, 31 март 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

Четврта конференција за платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност, Охрид , 20-22 јуни 2011 година

 

 

Недела 19 јуни

Пристигнување и регистрација на учесниците

 


  
  

Понеделник 20 јуни

Тема

Предавач

9:30

Поздравен говор и отворање на семинарот

Гувернер на НБРМ

9:45

Цели на конференцијата, Воведни преставувања на  предавачите и учесниците

Michael van Doeverеn, Централна банка на Холандија

10:00

Централните банки и динамичниот свет на Платните системи и Системите за порамнување на хартии од вредност

Michael van Doeverеn, Централна банка на Холандија

11:15

Кафе / чај

 

11:30

Тековни случувања во македонскиот платен систем

Тони Мирчески

НБРМ

11:50

Македонски проект за директни задолжувања по СЕПА стандарди

Никола Паункоски

КИБС ад Скопје

12:15

Фотографирање на учесниците

 

14:00

Ручек

 

14:00

TARGET 2, Рамка за колатерален менаџмент во Евросистемот и CCBM2

Nynke Doornbos, Централна банка на Холандија

15:30

Кафе / чај

 

15:45

Малите плаќања во Португалија

Rui Pimentel,

Банка на Португалија

16:45

Плаќање со картички и Е-commerce во Македонија

Сандра Томановиќ

(Casys AD)

17:15

Крај на првиот ден

 


 
 

Вторник 21 јуни

Тема

Предавач

9:30

Европска легислатива и статистика на плаќањата

Аyse Zoodsma, Централна банка на Холандија

10:30

Актуелнa состојба на SEPA

Michael van Doeverеn, Централна банка на Холандија

11:15

Кафе / чај

 

11:30

Одбележување на 10-годишнината на македонскиот платен систем

Затворена сесија, со можност за присуство на учесниците на семинарот

13:00

Ручек

 

14:00

Менаџмент на ликвидноста во глобални рамки во иднина

Nynke Doornbos, Централна банка на Холандија

15:15

Кафе / чај

 

15:30

Иновации, безбедност и ефикасност кај малите плаќања

Аyse Zoodsma, Централна банка на Холандија

16:30

Крај на вториот ден

 

 

Среда 22 јуни

План за бизнис континуитет и работни групи

Предавач

9:30

Стандарди за финансиската  пазарна инфраструктура и Business Continuity mangement (BCM)

Michael van Doeverеn, Централна банка на Холандија

10:45

Кафе / чај

 

11:00

Работни групи:

 

1. BCM

2. Отпорност на финансиската инфраструктура

3. Ефикасност кај малите плаќања

4. Мали плаќања

 

Michael van Doeverеn (1)

Nynke Doornbos (2)

Ayse Zoodsma (3)

Rui Pimentel (4)

13:00

Ручек

 

14:00

Презентации на работните групи

 

15:30

Кафе / чај

 

15:45

Сумирање на конференцијата, доделување на сертификати

 

16:30

Крај на конференцијата

 


  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,95 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,46 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 1,99 %
9 месеци 2,20 %
12 месеци 2,39 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%