понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

Втора конференција на финасискиот сектор во Македонија за платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност, Охрид 28 јуни-01 јули 2009

 

29 Juni 2009

Pristignuvawe i registracija na u~esnici

 

 

29 Juni 2009

Aktuelen razvoj/sistemi za mali masovni pla}awa

Predava~

9:30 ~asot

Pozdraven govor i otvorawe na konferencijata

Dimitar Bogov, Viceguverner na NBRM

9:45 ~asot

Cel na konferencijata, pretstavuvawe na predava~ite i u~esnicite

Michael van Doeveren

De Nederlandsche Bank

10:00 ~asot

Sovremen razvoj na platnite sistemi i sistemite za poramnuvawe na hartii od vrednost

Michael van Doeveren

De Nederlandsche Bank

11:15 ~asot

Kafe/~aj

 

11:30 ~asot

Strategija za razvoj na platniost sistem na Republika Makedonija do 2011 godina

Toni Mir~eski

NBRM

12:15 ~asot

Fotografirawe na u~esnicite

 

12:30 ~asot

Kafe/~aj

 

14:00 ~asot

Implementacija na Edinstvenata Evropska plate`na Oblast (SEPA) i Direktivata za platni servisi

Michael van Doeveren

De Nederlandsche Bank

15:15 ~asot

Kafe/~aj

 

15:30 ~asot

Pla}awe so karti~ki i Internet bankarstvo

Thijs Kettenis

De Nederlandsche Bank

16:30 ~asot

Pla}awe so karti~ki i elektronska trgovija vo Makedonija

Sandra Tomanovi}
KASIS AD SKOPJE

17:00 ~asot

Kraj na prviot den

 

 

 

 


Vtornik 30 Juni

Monetarna politika, Sistemi za golemi pla}awa i sistemi za poramnuvawe na hartii od vrednost

Predava~

9:30 ~asot

Ramki na upravuvawe so kolaterali vo Evrosistemot

Richard Derksen

De Nederlandsche Bank

10.30 ~asot

TARGET2

Richard Derksen

De Nederlandsche Bank

11:15 ~asot

Kafe/~aj

 

11:30 ~asot

Nadgleduvawe na platnite sistemi

Paul Osse

De Nederlandsche Bank

12:30 ~asot

Ru~ek

 

14:00 ~asot

Trguvawe i TARGET2 - hartii od vrednost

Richard Derksen

De Nederlandsche Bank

15:15 ~asot

Kafe/~aj

 

15:30 ~asot

Holandskiot Nacionalen Forum na Platnite Sistemi

Thijs Kettenis

De Nederlandsche Bank

16:30 ~asot

Kraj na vtoriot den

 

 

 

Sreda 1 Juli

Plan za kontinuitet vo raboteweyo i Rabotni gupi

Predava~

9:30~asot

Politika za kontinuitet vo raboteweto, Testirawe i Upravuvawe so krizi

Paul Osse

De Nederlandsche Bank

10:45 ~asot

Kafe/~aj

 

11:00 ~asot

Rabotni grupi:
1.  Direktiva za platni servisi i SEPA
2.  Plan za kontinuitet vo raboteweto i Testirawe 3.  Monetarna politika, Sistemi za golemi pla}awa i sistemi za poramnuvawe na hartii od vrednost
4.  Efikasnost na malite pla}awa
    

Michael van Doeveren
Paul Osse
Richard Derksen
Thijs Kettenis

12:45 ~asot

Ru~ek

 

14:00 ~asot

Prezentacija na rabotnite grupi

 

15:30 ~asot

Kafe/~aj

 

15:45~asot

Rezultati od konferencijata, dodeluvawe na sertifikati i zatvorawe

 

16:30 ~asot

Kraj na konferencijata

 

 

 

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%