понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

Петта конференција за платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност, Охрид, 04-06 јуни 2012 година

 

Недела,

3 јуни 2012

Пристигнување и регистрација на учесниците

 

Понеделник,

4 јуни 2012

Тема

Предавач

09:30

Поздравен говор

г-ѓа Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на Народната банка на Република Македонија

9:45

Цели на Конференцијата, претставување на предавачите и учесниците на Конференцијата

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

10:00

Општа рамка за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност, улогата и организацијата на централните банки

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

11:15

Кафе / чај-пауза

 

11: 45

Организација и активности на Централната банка на Португалија во доменот на платните системи и системите за порамнување хартии од вредност

Руи Пиментел, Централна банка на Португалија

12:30

Групно фотографирање

 

12:40

Пауза за ручек

 

14:00

ТАРГЕТ 2 и рамката за инструменти за обезбедување во Евросистемот  

Нинке Дорнбош, Централна банка на Холандија

15:15

Кафе / чај-пауза

15:30

Европската правна рамка за платните системи

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

16:45

Крај на првиот ден

 

Вторник,

5 јуни 2012

Тема

Предавач

9:30

Остварување на СЕПА (Единствена европска платежна област)

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

10:30

Тековен развој во македонските платни системи

Тони Мирчески, Анита Хеѓкези, Народна банка на Република Македонија

11:15

Кафе / чај-пауза

 

11:30

СЕПА кредитни трансфери и СЕПА директни задолжувања во Македонија

Никола Паунковски, Клириншка куќа КИБС АД Скопје

12:00

Картични плаќања и е-трговија во Македонија

Сандра Томановиќ, Интернационален картичен системи АД Скопје

12:30

Пауза за ручек

14:00

Безбедност на малите плаќања и активностите на Европскиот форум за безбедно плаќање

(the European SecuRe Pay Forum)

Руи Пиментел, Централна банка на Португалија

15:15

Кафе / чај-пауза

15:30

Промени во регулативата и ефекти врз инструментите за обезбедување и ликвидноста емитирана од централната банка

Нинке Дорнбош, Централна банка на Холандија

16:30

Иновации кај малите плаќања и Зелената книга на Европската комисија насочена кон картични, интернет и мобилни плаќања

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија  и
Руи Пиментел,
Централна банка на Португалија

 

Среда,

6 јуни 2012

Тема

Предавач

9:30

Надгледување, принципи на пазарната финансиска инфраструктура и управување со непрекинатоста на деловните процеси

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

10:30

Ефикасност на малите плаќања

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

11:15

Кафе / чај-пауза

 

11:30

Работни групи:

1.Како да се организира дијалог со учесниците во платните системи во врска со СЕПА?


2.  Кои се предизвиците за безбедност на малите плаќања?

 

3.  Дали Централните договорни страни (CCPs) треба да имаат пристап на сите инструменти за обезбедување ликвидност расположливи од страна на централната банка?

4.  Кои се клучните правни предизвици за земјите-кандидати за членство во ЕУ во доменот на платните системи и системите за порамнување хартии од вредност?

 

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

 

Руи Пиментел,  Централна банка на Португалија

 

Нинке Дорнбош, Централна банка на Холандија

 

 

 

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

13:00

Пауза за ручек

 

14:30

Презентации на работните групи

 

15:45

Сумирање на заклучоците од Конференцијата и доделување сертификати

16:30

Затворање на Конференцијата

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%