понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

Понеделник, 6 јуни 2016

9.30-9.45 Поздравен говор, г-ѓа Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на  Народна банка на Република Македонија
9.45-10.00 Цели на конференцијата, претставување на предавачите и учесниците, г. Михил ван Дуверен(презентација *PDF)
10.00-11.00 Преглед на работењето на  Комитетот за плаќања и инфраструктури на пазарите, г. Клаус Лобер (презентација *PDF)
11.00-11.30 Пауза за кафе/чај
11.30-12.15 ПСД2 и развојот на eвропската правна рамка,  г. Михил ван Дуверен  и  г. Руи Пиментел (презентација *PDF)
12.15-14.00 Групно фотографирање и пауза за ручек
14.00-15.15 Панел-дискусија за новата правна рамка за плаќањата во Македонија, претставници од обезбедувачите на платежните услуги, платните системи и од Народната банка
15.15-16.00 Развој на безбедноста на плаќањата,  г. Руи Пиментел (презентација *PDF)

Вторник, 7 јуни 2016

9.30-10.15 Стратегиска визија на Евросистемот до 2020 година,  г. Ричард Дерксен (презентација *PDF)
10.15-11.00 Надгледување, прв дел (содржинска рамка), г. Карло Виндер (презентација *PDF)
11.00-11.30 Пауза за кафе/чај
11.30-12.20 Иновации и управување во СЕПА, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел (презентација *PDF1), (презентација *PDF2),  (презентација *PDF3)
12.20-12.45 Инстант плаќања, г. Ричард Дерксен (презентација *PDF)
12.45-14.00 Пауза за ручек
14.00-15.00 Финансиска вклученост, г. Михил ван Дуверен (презентација *PDF)
15.00-15.15 Пауза за кафе/чај
15.15-16.15 Усогласеност со регулативата, „Комерцбанка“ АГ Франкфурт (презентација *PDF)
16.15-17.00 Дистрибуција на готовината во Холандија и Португалија, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел (презентација *PDF)

Среда, 8 јуни 2016

9.30-10.15 Супервизија на небанкарските обезбедувачи на платежни услуги, г. Антонио Барзашки (презентација *PDF)
10.15-10.30 Надгледување на платните системи во Полска, г. Микал Попиолек (презентација *PDF)
10.30-11.00 Истражување на сајбер отпорноста, г. Горан Јанкоски и г. Зоран Георгиев (презентација *PDF)
11.00-11.30 Пауза за кафе/чај
11.30-12.15 Надгледување, втор дел (практични прашања), г. Карло Виндер (презентација *PDF)
12.15-13.00 Плаќања коишто ги врши државата во Холандија и Португалија, г. Михил ван Дуверен и  г. Руи Пиментел (презентација *PDF)
13.00-13.30 Сумирање на заклучоците од Конференцијата и доделување сертификати, сите предавачи
13.30- Пауза за ручек 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%