понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСлободен пристап до информации од јавен карактер
 

Листа на информации

 

 

1. Закони

- Закон за Народната банка на Република Македонија

- Закон за банките

- Закон за девизно работење

- Закон за платен промет

 

2. Одлуки

-          Одлуки од областа на супервизија

-          Одлуки од областа на монетарното работење

-          Одлуки од областа на платниот промет

-          Одлуки од областа на девизното работење

-          Одлуки од областа на статистика

-          Одлука за единствена тарифа на надоместоци на услуги што ги врши НБРМ

 

3. Упатства

-          Упатства од областа на супервизија

-          Упатства од областа на монетарното работење

-          Упатства од областа на платниот промет

-          Упатства од областа на девизното работење

-          Упатства од областа на статистика

-          Упатства од областа на кредитните односи

 

4. Супервизорски циркулари

 

5. Регулатива за државни хартии од вредност

-          Примарен пазар на државни хартии од вредност

-          Секундарен пазар на државни хартии од вредност

 

6. Регулатива за дигитални сертификати

-          Правиник за дигитални сертификати

-          Договор за поседување дигитални сертификати

-          Формулари за дигитални сертификати

 

7. Платни системи

-          Платните системи во РМ

-          Листа на водечки броеви на банки во РМ

-          Учесници и сметки во МИПС

-          Улогата на НБРМ во платниот систем во РМ

-          Извештаи за платниот промет

 

8. Статистика

-Календар на објавување на податоци

- Билтени

- Монетарна статистика

- Платен биланс

-Надворешно трговска размена

- Податоци за директни инвестиции

- Надворешен долг

 

9. Истражување

-          Економски истражувања

-          Работни материјали

-          Разно

 

10.Публикации

-          Месечни информации

-          Квартални извештаи

-          Полугодишни извештаи

-          Годишни извештаи

 

11.Македонски пари

-          Банкноти во оптек

-          Монети во оптек

-          Јубилејни монети

 

12. Нумизматика

-          Нумизматичка дејност

-          Нумизматичка збирка

-          Публикации

 

13. Основни податоци за банките штедилници и останати финансиски институции

-          Банки

-          Штедилници

-          Менувачници

-          Даватели на услуги брз трансфер на пари

-          Останати финансиски институции

 

14. Основни економски податоци

-Табела на основни економски податоци

 

15. Тендери

 

16. Курсни листи

           - Курсна листа

           - Менувачка курсна листа

           - Листа за конверзии

 

17. Девизен пазар

 

18. Аукциски и благајнички записи

 

19. Аукции на државни хартии од вредност

 

20. Пазари преку шалтер на државни хартии од вредност

 

21. Меѓубанкарски пазар на пари

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%