понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели
Платни системиКонференции, новости и публикацииOpcija5 - Konferencii...
 

Понеделник, 11 мај 2015

9.30-9.45 Поздравен говор, г-ѓа Маја Кадиевска Војновиќ, вицегувернер на Народна банка на Република Македонија
9.45-10.00 Цели на Конференцијата, претставување на предавачите и учесниците, г. Михил ван Дуверен 
10.00-10.30 Извештај на УНКТАД за економските информации за 2015 година; Отклучување на потенцијалот на е-трговија за земјите во развој, претставник на УНКТАД (презентација *PDF)
10.30-11.00 Пауза за кафе/чај
11.00-12.15 Панел-дискусија за Извештајот за е-трговија на УНКТАД, претставници од министерства, банки, платни системи и од НБРМ
12.15-14.00 Групно фотографирање и пауза за ручек
14.00-15.00 Тековен развој во воведување на СЕПА, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел (презентација *PDF)
15.00-16.00 Тековен развој во управувањето со обезбедувањето и ликвидноста во Европа, квантитативно олеснување и аспекти на монетарната политика, г-ѓа Нунке Дорнбос (презентација *PDF)
16.00-16.45 Нови иницијативи во регулативата за плаќања на европско ниво, г-ѓа Ајше Зоцма (презентација *PDF)

Вторник, 12 мај 2015

9.30-10.15 Тековен развој на ТАРГЕТ2 и ТАРГЕТ 2 за хартии од вредност, г-ѓа Нунке Дорнбос (презентација *PDF)
10.15-11.00 Предизвици во полето на платежните картички и иновациите, регулатива за меѓубанкарски провизии, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел (презентација *PDF)
11.00-11.30 Пауза за кафе/чај
11.30-12.15 Комитетот за мали плаќања во евра наспроти националните комитети - Предизвици со управувањето во делот на европските плаќања, г. Михил ван Дуверен и г. Руи Пиментел (презентација *PDF)
12.15-13.00 Тековен развој во безбедноста на системите за мали плаќања, г. Руи Пиментел (презентација *PDF)
13.00-14.15 Пауза за ручек
14.15-15.00 Финансиска вклученост (нови случувања, нови извештаи) - пристап до кредит за малите и средните претпријатија, г-ѓа Ајше Зоцма(презентација *PDF)
15.00-15.15 Пауза за кафе/чај
15.15-16.15 Финансирање на трговијата, г. Франк Кар-Алинсон (презентација *PDF)

Среда, 13 мај 2015

9.30-10.00 Како да се намалат трошоците и да се зголеми ефикасноста во плаќањата и нивната контрола, г. Давид Хејнес (презентација *PDF)
10.00-10.30 Понатамошно усогласување со „acquis" на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазарите на хартии од вредност и инвестициските услуги“, г-ѓа Нина Колчакова (презентација *PDF)
10.30-10.45 Платните системи во Словачка, г-ѓа Алена Стиптова (презентација *PDF)
10.45-11.00 Искуството на Белорусија во однос на системите за безготовински мали плаќања, г. Николаи Конорев (презентација *PDF)
11.00-11.30 Пауза за кафе/чај
11.30-12.15 Глобалните трендови наспроти физичката достапност и пристап на платните услуги, г-ѓа Ајше Зоцма и г. Руи Пиментел (презентација *PDF)
12.15-13.00 Сумирање на заклучоците од Конференцијата и доделување сертификати, сите предавачи
13.00- Пауза за ручек

* Презентациите се достапни само на англиски јазик

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%