сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

СтатистикаИзвестувањa за потребите на статистиката
 

Извештај за вложувањата во/од странство, квартален извештај за вложувањата од странство ВС 22/11 и КВС 22

 

 

ИЗВЕСТУВАЧ:

Резидентите кои имаат состојба и промени на капиталот и меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања од и во странство. Кварталниот извештај за вложувањето од странство го доставуваат резидентите кои врз основа на постапка за избор на примерок, се определени како известувачи и кои од Народната банка добиле писмено известување дека се избрани за известување.

 

РОК НА ИЗВЕСТУВАЊЕ:

ВС 22/11 се доставува годишно, а рокот на доставување на образецот е 15 март во тековната година, со податоци за претходната извештајна година;

КВС 22 се доставува квартално, а рокот на доставување на образецот е 20 дена по завршувањето на извештајниот квартал.

 

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Обрасците ВС 22/11 и КВС 22 се доставуваат во хартиена форма во Архивата на Народната банка или по пошта на адресата:

 

Дирекција за статистика

Народна банка на Република Македонија

бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 1

1000 Скопје

 

ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА:

Закон за девизно работење ;

Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со нерезиденти.

 

УПАТСТВА:

Упатство за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања во странство;

 

Упатство за начинот на известување за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувања од странство.

 

ОБРАСЦИ:

ВС 22/11 КВС 22

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА:

Известување за вложувања во и од странство.

 

КОНТАКТИ:

contact.statistika@nbrm.mk

За образецот ВС 22/11:

Телефон: 02 3108 372,  02 3108 113,  02 3108 427,  02 3108 421

За образецот КВС 22:

телефон: 02 3108 372,  02 3108 289,  02 3108 427

 

 

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%