четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

About NBRMConferences6th Research Conference Program

  5-6 April 2017, Skopje, Holiday Inn

6th RESEARCH CONFERENCE
CENTRAL BANKING UNDER PROLONGED GLOBAL UNCERTAINTY: THE LATEST LESSONS WHILE SEARCHING FOR THE "NEW NORMAL"

Program                                                                                              Print version of Program          Photo Gallery

5 April 2017 (Wednesday)

16.00-16.30     Registration

16.30-16.45     Dimitar Bogov, Governor of the National Bank of the Republic of Macedonia, Welcome speech

16.45-17.00     Kiril Minoski, Minister of Finance of the Republic of Macedonia, Opening remarks

17.00-17.20     Poul Thomsen, Director, European Department, International Monetary Fund, Keynote lecture

17.20-18.30     High Level Policy Panel

                           Chair: Gligor Bishev, former Deputy Governor of the NBRM 

                           Poul Thomsen, Director, European Department, International Monetary Fund 

                           Peter Sanfey, Deputy Director for Economics, Policy and Governance, 
                           European Bank for Reconstruction and Development 

                           Vassilis Monastiriotis, Associate Professor, London School of Economics, 
                           LSEE - Research on South Eastern Europe

                           Dimitar Bogov, Governor, National Bank of the Republic of Macedonia

18.30-18.45     Questions from the audience

18.45     Open buffet reception

 

6 April 2017 (Thursday)

8.30-9.00     Registration

9.00-9.30     Opening of the Conference
 
                       Turalay Kenc, former Deputy Governor of the Central Bank of the Republic of Turkey, 
                       Keynote lecture

9.30-10.45     Session I: Monetary policy under prolonged global uncertainty: what has changed during the last global crisis?

                          Chair: Anita Angelovska Bezhoska, Vice Governor, National Bank of the Republic of Macedonia

9.30-9.50     Altin Tanku, Bank of Albania, Has the crisis changed the monetary transmission mechanism in Albania? An application of kernel density estimation technique   (presentation PDF)

9.50-10.10     Leo de Haan, De Nederlandsche Bank: The signalling content of asset prices for inflation: Implications for Quantitative Easing (presentation PDF)

10.10-10.30     Goran Petreski, Faculty of Economics, Skopje, Discussant   (presentation PDF)

10.30-10.45     Discussion

10.45-11.15     Coffee break

11.15 - 12.30     Session II: Financial stability and financial system reforms    

                             Chair: Maja Kadievska Vojnovic, Vice Governor, National Bank of the Republic of Macedonia

11.15-11.35     Yannick Lucotte, Paris School of Business, Competition and credit procyclicality in European banking   (presentation PDF)

11.35-11.55     Bernard H. Casey, London School of Economics, Pension funds and their contribution to long-term investment: the case of the (Western) Balkans and CEE   (presentation PDF)

11.55-12.15     Viktorija Atanasovska Noveski, Financial Stability and Banking Regulation Department, National Bank of the Republic of Macedonia, Discussant    (presentation PDF)

12.15-12.30     Discussion

12.30-13.30     Lunch

13.30-14.45     Session III: Dealing with external and internal shocks    

                           Chair: Ana Mitreska, Head of the Monetary Policy and Research Department, 
                           National Bank of the Republic of Macedonia

13.30-13.50     Sebastian Beer, Austrian Central Bank, The costs and benefits of interest rate exposure – evidence from a panel of CESEE countries    (presentation PDF)

13.50-14.10     Gani Ramadani, National Bank of the Republic of Macedonia, Firms’ responses to shocks by price, wage and employment in Macedonia   (presentation PDF) 

14.10-14.30     Biljana Jovanovic, Monetary Policy and Research Department, National Bank     of the Republic of Macedonia, Discussant   (presentation PDF) 

14.30-14.45     Discussion

14.45-15.15     Coffee break

15.15 - 16.30     Session IV: Some old and new central banking challenges

                             Chair: Aneta Krstevska, Chief Economist, National Bank of the Republic of Macedonia     

15.15-15.35     Ana Martinis, Croatian National Bank, De-euroisation in Croatia: Mission (Im)Possible?   (presentation PDF)

15.35-15.55     Neda Popovska Kamnar, National Bank of the Republic of Macedonia, Monetary policy communication: Evidence from Survey Data   (presentation PDF) 

15.55-16.15     Piotr Zuk, European Central Bank, Discussant    

16.15-16.30     Discussion

16.30     Closing of the Conference

 

 


LSEE Conference on Social Cohesion in SEE

Programme                                                                                                               Print version of Programme

Venue: Holiday Inn Hotel, Skopje

Thursday 6 April

12.30 – 13.30     Lunch and registration

13.30 – 14.45     Plenary session: Growth and unemployment

14.45 – 15.15     Coffee break

15.15 – 17.15     Plenary session: Decentralisation

17.30 – 18.15     Business meeting (By invitation only)

Friday 7 April

09.00 – 09.30     Formal welcome

09.30 – 11.00     Parallel sessions A: Education & skills; Social models & policy; Governance & integration

11.00 – 11.30     Coffee break

11.30 – 13.00     Parallel sessions B: Migration & remittances; Education & inclusion; Welfare states & growth

13.00 – 14.00     Lunch

14.00 – 16.00     Parallel sessions C: Youth labour markets; Inclusion and minorities; Governance & society

16.00 – 16.30     Coffee break

16.30 – 18.00     Parallel sessions D: Gender issues; Public and private sectors

18.15 – 19.00     Keynote address: Welfare States and Income Inequalities

 

Thursday 6 April

Time

 

 

12.30 – 13.30

LUNCH AND REGISTRATION


13.30 – 14.45


PLENARY SESSION: GROWTH AND UNEMPLOYMENT

 

Chair: Vassilis Monastiriotis (LSEE)

Ileana Tache, Florin Teodor Boldeanu – Economic growth in South Eastern Europe: An Investigation for six EU potential candidates

Cesar Cancho – Ten Messages about Youth Unemployment in South East Europe

 

14.45 – 15.15

COFFEE BREAK

 

 

15.15 – 17.15

 

PLENARY SESSION: DECENTRALISATION

 

Chair: Will Bartlett (LSEE)

Marjan Nikolov – Trends in Macedonian Decentralization

Katarina Đulić, Sanja Kmezić – Political economy of decentralisation in Serbia from 1990 until 2016

Lejla Lazović-Pita, Nina Branković, Halko Basarić – An investigation into the level of fiscal decentralisation in Bosnia and Herzegovina

Olimpija Hristova Zaevska – Decentralized and kind of democratized in ethnically divided Macedonia: the case of Struga and Strumica

 

17.30 – 18.15

BUSINESS MEETING

(By invitation only)

 

18.15 – 19.30

 

FREE TIME

 

 

Friday 7 April

 

 

 

Labour markets and skills

Social policy and inclusion

Economy and governance

 

09.00 – 09.30

FORMAL WELCOME

Vassilis Monastiriotis, Director, LSE Research on Southeast Europe Ibrahim Ibrahimi, Minister of Labour and Social Policy

Charles Edmund Garrett, British Ambassador to Macedonia (tbc)

 

09.30 – 11.00

 

PARALLEL SESSIONS A

 

 

Education and skills Chair: Nikica Mojsoska Blazhevski

Social models & policy

Chair: Esmeralda Shehaj

Governance & integration

Chair: Tena Prelec

 

 

Will Bartlett, Ivana Prica – Skill gaps in the Western Balkans: are they holding back economic development and growth?

 

Jadranka Kaluđerović; Milika Mirković – Mobility between VET and higher education in Montenegro- factors affecting students’ decisions

 

Bekim Syla –Entrepreneurial ability of graduates in Kosovo

 

Jovan Pejkovski – Poverty, Inequality and Models of Social Protection in the SEE Countries

 

 

 

 

Maja Gerovska Mitev – Social Protection of Workers with non- standard employment contracts in Macedonia

  

 

Besnik Fetahu – Albanian and Kosovo Social Model in a Comparative Context

 

Arlind Rama – Economic Governance in Western Balkans: How does it affect Region's European Integration?

 

  

 

Dorina Ndoj – The Model of “EU member’s Mentorship for Candidate Countries” within Regional Cooperation: The Case of Albania with Italy &Greece

  

 

Emilija Tudzarovska Gjorgjievska – The effects of corruption risks in the business sector on the progress of EU2020 strategy

 

11.00 – 11.30

COFFEE BREAK

 

11.30 – 13.00

 

PARALLEL SESSIONS B

 

 

Migration & remittances

Chair: Will Bartlett

Education and inclusion

Chair: Jovan Pejkovski

Welfare states & growth

Chair: Ileana Tache

 

 

Ertila Druga – Intention to Stay and Labor Migration of Albanian Doctors and Nurses

Nermin Oruc – Migration and Remittances in the Western Balkans: What do we know?

 

Esmeralda Shehaj, Adrian Hackaj – Back to basics: Determinants of Albanian migration in 2014-2015

 

 

Valbona Nathanaili – Teacher-teacher and teacher-principal collaborations in the public schools of Albanian educational pre-university system

 

Aleksandra Zhivkovikj, Sanja Bozovikj – Inequality in higher education: Accessibility at University Ss. Cyril and Methodius- Skopje

 

Azis Pollozhani, Fatmir Besimi – Education and Human Capital: Growth and Social Cohesion in Macedonia

 

Besa Xhaferi, Jehona Musliu – Testing Wagner's Law for Macedonia: Evidence from Causality Analysis

 

Vladimir Dimkovski, Maja Parnargieva-Zmejkova – Financial sustainability of the Macedonian health system

13.00 – 14.00

LUNCH

 

14.00 – 16.00

 

PARALLEL SESSIONS C

 

 

Youth labour markets Chair: Vassilis Monastiriotis

Inclusion and minorities Chair: Maja Gerovska Mitev

Governance and society

Chair: Marjan Nikolov

 

 

Tijana Angjelkovska, Viktorija Atanasovska Noveski, Jorge Davalos – Unemployment spell and vertical skills mismatches: The case of Macedonia’s youth

 

Nermin Oruc, Nina Branković – Transition from University to Employment of Youth in Bosnia and Herzegovina: A Duration Analysis

 

Nikica Mojsoska Blazhevski – Youth survival on the labour market: Comparative evidence from three Western Balkan economies

 

Vesna Garvanlieva, Deniz Selmani, Marjan Nikolov – Enterprenuership and othering analysis for Roma inclusion in Macedonia

 

 

 

Biljana Chavkoska – EU Disability Policy in the Area of Employment and the Challenges for the republic of Macedonia

  

Selma Muhic Dizdarević – Roma Parents´ Reaction to New School Law in the Czech Republic

 

Despina Tumanoska, Blagica Petreski, Jorge Davalos – Simulation of a voucher policy for improving the social condition of remittance receivers in Macedonia

 

 

 

Stefan Chichevaliev – Social Entrepreneurship: A Second Chance for Social Policies

 

 

 

  

Tena Prelec – The transition game: informal practices and networks in the Western Balkans

 

 

 

 

16.00 – 16.30

COFFEE BREAK

 

 

 

 

16.30 – 18.00

PARALLEL SESSIONS D

 

 

 

Gender issues Chair: Jadranka Kaluđerović

Public and private sectors

Chair: Nermin Oruc

 

 

 

Mimoza Agolli, Esmeralda Shehaj – Dynamics in Women's Participation in Labour Market under recessive economic conditions in Albania

 

Ajtene Avdullahi, Vjosa Fejza – Gender inequality in Kosovo

 

  

 

Vassilis Monastiriotis –Gender-based biases in the Greek labour market during the crisis

 

Ermira Qosja, Roland Sahatçia, Anxhela Ferhataj – Impact of Managerial Skills on the Efficiency and Effectiveness of Organizations

 

  

Fatmira Kola – The role of ICT in economic growth and social development in Albania

 

 

Vojin Golubović, Edlira Narazani, Marko Vladisavljević – Public- private Wage Differences in the Western Balkans

 

 

 

 

18.15 – 19.00

KEYNOTE LECTURE

‘The Role of Welfare State Trajectories on Income Inequalities in Former Yugoslavia’ Dr Jelena Žarković Rakić, University of Belgrade and Director, FREN Chair: Aneta Krstevska, Chief Economist, NBRM

 

 

 

Conference ends

 

 

 The 3rd LSEE Research Network Conference on Social Cohesion in SEE is organised jointly with the 6th Annual Research Conference of the National Bank of the Republic of Macedonia:

Central Banking under Prolonged Global Uncertainty:

The Latest Lessons while Searching for the “New Normal”.

For more information, visit the NBRM website.

 

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%