сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииШеста меѓународна истражувачка конференција
 

National Bank of the Republic of Macedonia

 

6th Annual Research Conference

 

Central Banking under Prolonged Global Uncertainty:
The Latest Lessons while Searching for the “New Normal”

6 April 2017, Skopje, Republic of Macedonia

Call for Papers

The National Bank of the Republic of Macedonia (NBRM) announces a call for papers for the 6th Annual Research Conference. This Conference is traditionally organized to mark the anniversary of the country's monetary independence, and next year, the NBRM celebrates its    25-year jubilee. The Conference will take place in Skopje, Republic of Macedonia, on 6 April 2017. It aims at bringing at one place, researchers from academia and policy-making institutions, with a sole purpose of enabling a ground for a debate on relevant economic issues.

Given the main challenges in central banking arising from the last global crisis, referring to interactions between financial sector and macroeconomic developments and the need for policy redesign to appropriately address the changing environment, next year's conference topic is titled Central Banking under Prolonged Global Uncertainty: The Latest Lessons while Searching for the “New Normal". The Conference will be opened by a high-level policy oriented panel discussion by distinguished guest speakers from international institutions, central banks or academic institutions, followed by presentations of empirical papers. The papers submitted for the conference should ideally deal with the following issues:

  • Monetary policy during the crisis: conventional and unconventional approach;
  • Monetary policy, financial stability and macro-prudential regulation;
  • Central bank independence during the global crisis;
  • Fiscal consolidation and public debt sustainability;
  • Globalization and cross-border contagion risk;
  • Financial system reforms;
  • Macroeconomic forecasting in a dynamic environment: challenges and innovations.

The organizing team would like to invite all researchers from academic and policy-making institutions to submit paper proposals. We solicit high-quality submissions, both theoretical and empirical papers related to the non-exclusive list of broad topics suggested above. Interested researchers should submit their papers or extended proposals (min 500 words), together with a short CV, by e-mail at NBRMResearchConference@nbrm.mk no later than 1 February 2017.  Authors of the accepted papers will be notified no later than 24 February 2017. The conference version of the paper and the presentation are expected by 27 March and 3 April 2017 for the paper and the presentation, respectively.

Please note that the NBRM will cover accommodation expenses for the selected speakers. The selected papers will be published in the Conference Proceedings Volume and on the web site, subject to author/institution permission.

Please be informed that the 6th NBRM Conference will take place as a joint two-day event on 6-7 April 2017, organized in cooperation with London School of Economics, LSEE Research on South Eastern Europe. The second day, 7 April 2017, will be booked for papers covering structural issues upon Call for Papers by the LSEE Research on South Eastern Europe. The researchers whose papers will be accepted upon the NBRM Call for Papers will be invited to attend the overall two-day event.

The Call for Papers by the LSEE Research on South Eastern Europe is available on the following link:
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/Events/2016-2017/3rd-Research-Network-Conference/3rd-Research-Network-Conference.aspx

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%