четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

 

The Project “Further Harmonisation with EU acquis in the field of Movement of Capital and Payments and Financial Services - Securities Markets and Investment Services”

Project Brief Presentation

The Project “Further Harmonisation with EU acquis in the field of Movement of Capital and Payments and Financial Services - Securities Markets and Investment Services” is financed by the EU IPA Program for Macedonia and aims at the harmonization of the Macedonian financial market legislation with the Acquis Communautaire in the area of capital market and payment services.

All essential directives and regulations in these fields are being transposed currently by the Project experts and the partner institutions – Ministry of Finance, National Bank of the Republic of Macedonia and the Securities and Exchange Commission. Fundamental EU legal acts such as the Markets in Financial Instruments II Directive and Regulation, Market Abuse II Regulation, Capital Requirements IV Directive and Regulation, Prospectuses Directive, Transparency Directive, Official Listing Directive, Settlement finality Directive, Payment Services Directive, E-money II Directive will soon become an integral part of the Macedonian legal framework.

The incorporation of the EU legal acts listed above will provide the Republic of Macedonia with a highly efficient regulatory framework which will be up-to-date with the latest legislative developments in the fields of capital markets and payment services. The pieces of new legislation will form a sophisticated system in which the provision shall not overlap or collide, but on the contrary supplement each other and follow same guiding principles.

As a result of the massive legislative reform the market participants, the investors and the payment services provider will be subject to the same rules which are applied across all EU member states and will benefit from the same level of protection of their rights. The supervisory authorities will be vested with a new, comprehensive set of powers which is similar to those of the supervisors in the EU. This will enable the local authorities to successfully tackle all possible challenges which might arise from the wider scope of services and activities which are likely to appear as a result of the implementation of the Acquis. 

The project will also contribute to the opening and liberalisation of the Macedonian market as the level of compliance cost for the EU firms which intend to invest in the Republic of Macedonia will be significantly reduced due to the fact that local legal environment in the areas covered by the Project will be identical to the one in the EU member states. The harmonisation of the legislative framework with the one of the EU will foster the entering on the market of new international investors and will contribute to the increase of competition, decrease of costs and widening of choice.

Ultimately the purpose of the institutions involved in this Project is to modernize the legislation, to create conditions for the emergence of new products and services in the Macedonian financial market, to strengthen the financial stability and the powers of the supervisors, to improve the protection of the investors and all market participants.

The project is implemented by Alternative Consulting in consortium with PwC EU Services (BE) and PwC DOOEL Skopje.

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%