сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

 

Проектот „Понатамошно усогласување со EU acquis во областите на движење на капиталот и плаќања и финансиски услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“

Кратко претставување на проектот

Проектот „Понатамошно усогласување со EU acquis во областите на движење на капиталот и плаќања и финансиски услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“ е финансиран од програмата на ЕУ за претпристапна помош за Македонија, со цел усогласување на домашната правна регулатива во областа на финансиските пазари со правото на ЕУ - Acquis Communautaire во областа на пазарот на капитал и платежните услуги.

Во моментов, сите најважни директиви и регулативи во оваа област се транспонираат од страна на експертите на Проектот и домашните институции - партнери: Министерството за финансии, Народната банка на Република Македонија и Комисијата за хартии од вредност. Оттаму, следниве темелни правни акти на ЕУ наскоро ќе станат дел од македонското законодавство: Директивата и Регулативата за Пазари на финансиски инструменти II, Регулативата за пазарни злоупотреби II, Директива и Регулатива за капитални барања IV, Директивата за проспекти, Директивата за транспарентност, Директивата за прием на хартиите од вредност на котација на официјален пазар на берза, Директивата за конечност на порамнувања, Директивата за платежни услуги и Директивата за електронски пари II.

Со транспонирање на овие правни акти на ЕУ, Република Македонија ќе се здобие со високо ефикасна регулаторна рамка која ќе биде во чекор со најновите законски достинувања во полето на пазарот на капитал и платежните услуги. Новите законски акти заедно претставуваат софистициран систем чиишто одредби нема меѓусебно да се преклопуваат или судираат, туку напротив, ќе се надополнуваат и ќе ги следат истите водечки принципи.

Како резултат на значителните законски реформи, учесниците на пазарите, инвеститорите и давателите на платежните услуги ќе ги применуваат исти правила кои се во сила насекаде во Земјите - членки на ЕУ и ќе го уживаат истото ниво на заштита на своите права. Органите задолжени за надзор ќе имаат нов, сеопфатен склоп на овластувања и надлежности слични на оние со надзорните органи во ЕУ. Со ова ќе им се овозможи на домашните надлежни органи успешно да се справуваат со сите потенцијални предизвици кои може да произлезат од поширокиот опфат на услуги и активности за кои е веројатно дека ќе се појават како резултат на примената на овие правни акти од Acquis. 

Овој Проект исто така ќе придонесе кон отворање и либерализација на македонскиот пазар, бидејќи трошоците на исполнување на сите законски барања за компаниите од Европската Унија кои имаат намера да инвестираат во Република Македонија ќе бидат значително намалени, со оглед на тоа што домашната правна регулатива во областите покриени со Проектот ќе биде потполно еднаква со онаа во Земјите - членки на ЕУ. Усогласувањето на правната рамка со онаа во ЕУ ќе помогне на пазарот да се појават нови меѓународни инвеститори и ќе придонесе кон зголемување на конкуренцијата, смалување на трошоците и ќе го зголеми изборот.

Конечно, целта на активното вклучување на споменатите институции вклучени во овој Проект е осовременување на законската рамка, создавање услови за воведување на нови производи и услуги на финансискиот пазар во Македонија, јакнење на финансиската стабилност и на надлежностите на надзорните органи, како и подобрена заштита на инвеститорите и сите учесници на пазарот.

Проектот го спроведува Alternative Consulting, во конзорциум со PwC EU Services (Белгија) и PwC DOOEL Skopje.

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%