понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 
Трета конференција на финансискиот сектор во Македонија за платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност, Охрид 28-30 јуни  2010 


 

Недела 27 јуни

Пристигнување и регистрација на учесници

 


  
  

Понеделник 28 јуни

Актуелен равој / Мали плаќања

Предавачи

9:30

Поздравен говор и отворање на семинарот

Вицегувернер м-р Димитар Богов

9:45

Цели на конференцијата, Воведни преставувања на учесниците и предавачите

Michael van Doeverеn, Централна банка на Холандија

10:00

Глобалниот развој и финансиските кризи

Michael van Doeverеn, Централна банка на Холандија

11:15

Кафе / чај

 

11:30

Статус на имплементација на стратегијата за развојот на Македонскиот платен систем до 2011

Тони Мирчески (НБРМ)

12:15

Фотографирање на учесниците

 

12:30

Ручек

 

14:00

Единствената платежна област и Директивата за платни сервиси

Michael van Doeverеn, Централна банка на Холандија

14:45

Новости на работните групи на НБРМ за:

1) сепа кредитен трансфер,

2)сепа директно задолжување и

3)картички

Претставници на работни групи:

1) Борче Гацов (НБРМ)

2) м-р Никола Паункоски (КИБС)

3) м-р Киро Чадиковски (Комерцијална банка ад Скопје)

15:30

Кафе / чај

 

15:45

Плаќање со картички и Е-commerce во Македонија

Сандра Томановиќ( KASIS)

16:15

Рамка за колатерален менаџмент во Евросистемот и CCBM

Nynke Doornbos,Централна банка на Холандија

17:15

Крај на првиот ден

 


 
 

Вторник 29 јуни

Монетарна политика, Системи за големи плаќања и порамнувања на хартии од вредност

Предавачи

9:30

Иновации кај малите плаќања: нови технологии и нови провајдери

Thijs Kettenis, Централна банка на Холандија

10:30

Актуелен развој на TARGET 2

Nynke Doornbos,Централна банка на Холандија

11:15

Кафе / чај

 

11:30

Надгледување на платните системи

Paul Osse, Централна банка на Холандија

12:30

Ручек

 

14:00

Светот на размена, клиринг и порамнување и TARGET 2

Nynke Doornbos, Централна банка на Холандија

15:15

Кафе / чај

 

15:30

Истражувања во плаќањата, статистика и вклучување на стеикхолдерите во националниот систем на мали плаќања

Thijs Kettenis, Централна банка на Холандија

16:30

Крај на вториот ден

 

 

Среда 30 јуни

План за бизнис континуитет и работни групи

Предавачи

9:30

 Подобрување на свесноста за Business Continuity Management

Paul Osse, Централна банка на Холандија

10:45

Кафе / чај

 

11:00

Работни групи:

 

1.     Директива за платни сервиси и SEPA

2.     Подобрување на свесноста (Business Continuity Management)

3.     Системите за големи плаќања и порамнувања на хартии од вредност

4.     Ефикасност на малите плаќања

Michael van Doeverеn (1)

Paul Osse (2)

Nynke Doornbos (3)

Thijs Kettenis (4)

12:45

Ручек

 

14:00

Презентации на работните групи

 

15:30

Кафе / чај

 

15:45

Сумирање на  конференцијата, доделување на сертификати

 

16:30

Крај на конференцијата

 


  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%