понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

Седма конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност, Охрид, 7-9 јули, 2014 година

 

Понеделник 7 јули 2014

 

9:30-9:45

Поздравен говор, Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија

 

9:45-10:00

Цели на Конференцијата, претставување на предавачите и учесниците, Михил Ван Дуверен

 

10:00-11:00

Меѓународна статистика на платните системи на Банката за меѓународни порамнувања - БИС и Македонија (Црвена книга), експерт од БИС (презентација* PDF)

 

11:00-11:30

Пауза за кафе/чај

 

11:30-12:30

СЕПА 2.0 по 1 август 2014 година, Михил Ван Дуверен и Руи Пиментел (презентација* PDF)

12:30-14:00

Групно фотографирање и пауза за ручек

 

14:00-15:00

Тековен развој на ТАРГЕТ2 и ТАРГЕТ 2 за хартиите од вредност, Јан Ламерс (презентација* PDF)

 

15:00-15:45

Директива за платните услуги 2 и Европскиот закон за платните системи, Ајше Зоцма (презентација* PDF)

 

15:45-16:00

Пауза за кафе/чај

 

16:00-17:00

Тековен развој во безбедноста на системите за мали плаќања, Руи Пиментел (презентација* PDF)

Вторник 8 јули 2014

 

9:30-10:30

Развојот на управувањето со обезбедувањето и ликвидноста во Европа, Јан Ламерс (презентација* PDF)

 

10:30-11:15

Предизвици во полето на картичките и иновациите, Михил Ван Дуверен и Руи Пиментел (презентација* PDF)

11:15-11:45

Пауза за кафе/чај

 

11:45-12:30

Панел-дискусија за плаќањата со картички, плаќањата со мобилни телефони и електронското тргување, учесници од македонските банки, клириншките институции и НБРМ

12:30-14:00

Пауза за ручек

 

14:00-15:00

Влијанието на финансиската вклученост и безбедноста на трансферот на пари, Ајше Зоцма (презентација* PDF)

 
 

15:00-15:30

Пауза за кафе/чај

 

15:30-16:00

Вклучување на засегнатите страни и Одборот на системите за мали плаќања во евра, Михил Ван Дуверен (презентација* PDF)

 

16:00-17:00

Какво е влијанието на виртуелните валути на светот на плаќањата, Ајше Зоцма (презентација* PDF)

 

Среда 9 јули 2014

 

9:30-10:00

Споредбена анализа на платните системи во Република Македонија и определени земји, Народна  банка на Република Македонија (презентација* PDF)

 

10:00-11:00

Презентации на земјите-учеснички

10:00-10:20 Еуроклиар (презентација* PDF)
10:20-10:35 Хрватска
10:35-10:50 Унгарија
10:50-11:00 Словачка (презентација* PDF)

11:00-11:30

Пауза за кафе/чај

 

11:30-12:15

Распространетост и достапност на платните услуги, Ајше Зоцма  и Руи Пиментел (презентација* PDF)

 

12:15-13:00

Сумирање на заклучоците од Конференцијата и доделување сертификати, сите предавачи

 

13:00-

Затворање на Конференцијата

 

Предавачи:
1. Михил Ван Дуверен, Централна банка на Холандија
2. Јан Ламерс, Централна банка на Холандија
3. Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија
4. Руи Пиментел, Централна банка на Португалија[*] Достапно само на англиски јазик.
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%