понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

Шеста конференција за платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност, Охрид, 01-03 јули 2013 година

 

Недела,

30 јуни 2013

Пристигнување и регистрација на учесниците

 

 

Понеделник,

1 јули 2013

Тема

Предавач

9:30

Поздравен говор

Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на Народната банка на Република Македонија

9:45

Цели на Конференцијата, претставување на предавачите и учесниците на Конференцијата

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

10:00

Плаќања и системи за порамнување хартии од вредност ориентирани кон клиентот

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

11:00

Пауза за кафе/чај

 

11:30

Идни трендови во малите плаќања

Руи Пиментел, Централна банка на Португалија и Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

12:30

Групно фотографирање

 

12:45

Пауза за ручек

 

14:00

Како да се постигнат побезбедни и побрзи плаќања во Европа?

Руи Пиментел, Централна банка на Португалија

15:00

ТАРГЕРТ 2 и ТАРГЕТ (не) рамнотежи и важноста на парите на Централната банка

Нинке Дорнбош, Централна банка на Холандија

16:00

Пауза за кафе/чај

 

16:20

Европската правна рамка на плаќањата 

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

17:20

Воведни објаснувања на работните групи

Сите предавачи

17:30

Крај на презентациите на првиот ден

 

 

Вторник,

2 јули 2013

Тема

Предавач

9:30

Преминување кон СЕПА (Единствена европска платежна област)

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

10:30

Тековен развој во македонските платни системи

Тони Мирчески и Анита Хеѓкези, Народна банка на Република Македонија

11:15

Пауза за кафе/чај

 

11:30

Мобилни плаќања, стандарди и лиценцирање во Македонија

 Горан Јанкоски, Народна банка на Република Македонија

12:05

Усогласување со проектот СЕПА во Македонија

Никола Паунковски, Клириншка куќа „КИБС“ АД Скопје

12:40 

Картични плаќања и е-трговија во Македонија

Сандра Томановиќ, Интернационален картичен систем АД Скопје

13:15

Пауза за ручек

 

14:00

Развојот на управувањето со обезбедувањето и ликвидноста во Европа (вклучувајќи ги хартиите од вредност ТАРГЕТ 2 )

Нинке Дорнбош, Централна банка на Холандија

15:00

Пауза за кафе/чај

 

16:00

Зошто се важни ефикасните системи за плаќањата?

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

17:00

Крај на презентациите на вториот ден

 

 

Среда,

3 јули 2013

Тема

Предавач

9:30

Новите принципи на финансиската пазарна инфраструктура, надгледување на платните системи и управување со непрекинатоста во работењето

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

10:30

Вклучување на учесниците во националниот платен систем во Националниот форум за платни системи

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

11:15

Пауза за кафе/чај

 

11:30

Работни групи:

Показатели на СЕПА и што по СЕПА?

 

Како да се победат компјутерскиот криминал и измамите на шалтерите?

 

Како да раководите со управувањето на вашето обезбедување (колатерал)?

 

Обврски коишто произлегуваат од законите и политиките за влез во платните системи на ЕУ

 

Михил ван Дуверен, Централна банка на Холандија

 

Руи Пиментел, Централна банка на Португалија

 

 

Нинке Дорнбош, Централна банка на Холандија

 

Ајше Зоцма, Централна банка на Холандија

12:30

Пауза за ручек

 

14:30

Презентации на работните групи

 

15:45

Сумирање на заклучоците од Конференцијата и доделување сертификати

Сите предавачи

16:30

Затворање на Конференцијата

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%