понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации

Народната банка на Република Македонија одржа еднодневна обука на тема: “Банкарските гаранции како инструмент за финансисрање на меѓународната трговија„ за министерствата во Владата на Р. Македонија и другите државни органи

На 3 декември 2015 година, во просториите на Народната банка на Република Македонија се одржа еднодневна обука на тема: „Банкарските гаранции како инструмент за финансирање на меѓународната трговија“. На обуката присуствуваа претставници од министерствата во Владата на Република Македонија, локалната самоуправа на градот Скопје и други државни органи коишто во изминатиот период комуницирале со Народната банка при користење банкарски гаранции како инструмент за обезбедување. Обуката ја отвори вицегувернерката м-р Маја Кадиевска-Војновиќ, којашто ја образложи потребата од обука на државните органи во однос на правилно користење на гаранциите како инструмент за обезбедување од ризиците во договорните релации со своите странски партнери.

Обуката во првиот дел опфати воведно запознавање со поимот, значењето и суштинските елементи кај банкарските гаранции, а во вториот дел се осврна на практичните аспекти во работењето со банкарски гаранции со анализа на реални примери на ризични случаи на гаранции, кадешто се отвори интерактивна дискусија со учесниците со размена на нивните досегашни искуства, тековни проблеми со коишто се соочуваат и дилеми во секојдневната пракса на работење со банкарски гаранции.

Очекувани придобивки од обуката за државните органи како корисници на гаранции се развивање аналитичко знаење за клучните елементи коишто се важни во работењето со банкарските гаранции и оттаму правилно дефинирање на условите во гаранцијата којашто ќе служи како инструмент за максимална заштита од ризиците од договорниот однос со странскиот партнер.

Материјали коишто беа презентирани на оваа обука:
- Прирачник за банкарски гаранции (pdf документ)
- Презентација (pdf документ)


 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%