понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Платни системиКонференции, новости и публикации
 

Прва конференција на финасискиот сектор во Македонија за платните системи и системите за порамнување на хартии од вредност, Охрид 23-26 јуни 2008

 

 

Nedela 22 Juni

Pristignuvawe i registracija na u~esnici

 

 

 

 

Ponedelnik 23 Juni 2008

Generalni ramki/Platni sistemi za golemi pla}awa

Predava~

9:30

Pozdraven govor i otvorawe na seminarot

Viceguverner na NBRM

Dimitar Bogov

9:45

Celi na konferencijata, Vovedni prestavuvawa na predava~ite i u~esnicite

Michael van Doeveren, Centralna banka na Holandija

10:00

Generalna ramka - Ulogata na Centralnata banka vo Platnite sistemi i sistemite za poramnuvawe na hartii od vrednost

Carlo Winder, Centralna banka na Holandija

11:15

Kafe/~aj

 

11:30

Generalna ramka (prodol`enie)

Carlo Winder, Centralna banka na Holandija

12:30

Ru~ek

 

14:00

Evrosistemot, Holandskiot platen sistem i Makedonskiot platen sistem

Thijs Kettenis and Paul Osse, Centralna banka na Holandija

15:30

Kafe/~aj

 

15:45

Politika za kontinuitet na raboteweto i krizen menaxment

Michael van Doeveren and Paul Osse, Centralna banka na Holandija

17:00

Kraj na prviot den

 

 

Vtornik 24 Juni

Monetarna politika,  likvidnost, upravuvawe so kolateral, Sistemi za poramnuvawe na hartii od vrednost

Predava~

9:30

Ramki na monetarnata politika na Evrosistemot, likvidnost i upravuvawe so kolateral

Richard Derksen, Centralna banka na Holandija

10.30

TARGET2 (RTGS sistem na EU)

Richard Derksen, Centralna banka na Holandija

11:15

Kafe/~aj

 

11:30

Nadzor na sistemski va`nite platni sistemi

Paul Osse, Centralna banka na Holandija

12:45

Ru~ek

 

14:00

Globalen razvoj

Carlo Winder, Centralna banka na Holandija

15:15

Kafe/~aj

 

15:30

Trguvawe, kliring i poramnuvawe, TARGET2-hartii od vrednost

Michael van Doeveren and Richard Derksen, Centralna banka na Holandija

17:00

Kraj na vtoriot den

 

  

Sreda 25 Juni

Mali pla}awa

Predava~

9:30

Nadzor nad malite pla}awa

Paul Osse, Centralna banka na Holandija

11:00

Kafe/~aj

 

11:15

Inovacii vo pla}awata, bezbednost i regulacija

Thijs Kettenis, Centralna banka na Holandija

12:45

Ru~ek

 

14:00

Tro{oci i prihodi kaj malite masovni pla}awa

Carlo Winder, Centralna banka na Holandija

15:30

Kafe/~aj

 

15:45

Edinstvena Evropska plate`na oblast

Michael van Doeveren, Centralna banka na Holandija

16:30

Nacionalen forum za platniot sistem

Thijs Kettenis, Centralna banka na Holandija

17:30

Kraj na tretiot den

 

 

^etvrtok 26 Juni

Rabotilnici (interaktiven, mali grupi)-Материјал за сите работни групи

Predava~

9:30 -12:45

1. Kako da se primeni analiza na rizici? Generalen pristap.

Paul Osse - Grupa 19:30 -12:45

2. Kako da se napravi nacionalen plan za kontinuitet vo raboteweto i da se organizira testirawe i menaxment vo krizni uslovi?

Michael van Doeveren -Grupa 2

9:30 -12:45

3. Kako da se stimulira efikasnosta na pla}awata?

Carlo Winder - Grupa 3

9:30 -12:45

4.  Kako da se organizira dijalog so nositelite na malite masovni pla}awa?

Thijs Kettenis - Grupa 4

9:30 -12:45

5. Kako da se oragnizira infrastrukturata na platnite sistemi i sistemite za poramnuvawe na hartii od vrednost so priklu~uvawe kon evroto

Richard Derksen - Grupa 5

11:15-11:30  

Kafe/~aj

 

12:45

Ru~ek

 

13:45

Prezentacija na Grupa 1

 

14:15

Prezentacija na Grupa 2

 

14:45

Prezentacija na Grupa 3

 

15:00

Kafe/~aj

 

15:15

Prezentacija na Grupa 4

 

15:45

Prezentacija na Grupa 5

 

16:15

Sumirawe, dodeluvawe sertifikati i zatvorawe na sesijata

 

16:45

Kraj na konferencijata

 

 


ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%