Листа на банки кои имаат дозвола за работа издадена од Народна банка на Република Македонија Преземи 

Листа на штедилници кои имаат дозвола за работа издадена од Народна банка на Република Македонија Преземи