Државни хартии од вредност
Министерство за финансии на Република Македонија


Резултати од аукција на државни записи со датум на одржување 21.03.2017 година
број DZ2017/08-357  

Резултати од аукција на државни обврзници со датум на одржување 21.03.2017 година
број DO2017/10-0332dk  
број DO2017/09-0319