Државни хартии од вредност
Министерство за финансии на Република Македонија


Резултати од аукција на државни записи со датум на одржување 16.05.2017 година
број DZ2017/12-364dk  

Резултати од аукција на државни обврзници со датум на одржување 16.05.2017 година
број DO2017/15-0519