Државни хартии од вредност
Министерство за финансии на Република Македонија


Резултати од аукција на државни записи со датум на одржување 04.04.2017 година
број DZ2017/09-364  

Резултати од аукција на државни обврзници со датум на одржување 04.04.2017 година
број DO2017/12-0432dk