вторник, 28 февруари 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ за 2017 година
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииРаботилница: Цените на храната и инфлацијата

Скопје, хотел Александар Палас, конгресна сала бр. 1, 24.4.2008 година

Работилница на тема: „Цените на храната и инфлацијата“, 24.4.2008 година

Програма

10:00 Воведно обраќање и отворање на Работилницата, м-р Петар Гошев, гувернер на НБРМ

I дел: презентации
претседавач: м-р Анита Ангеловска-Бежоска, главен економист на НБРМ

10:15 „Цените на храната и инфлацијата“, м-р Маја Кадиевска-Војновиќ од Дирекцијата за истражување при НБРМ (PDF труд) (презентација PPS)

10:35 „Статистички аспекти на опфатот на цените на храната во мерењето на инфлацијата во Република Македонија“, г-ѓа Снежана Шиповиќ од Државниот завод за статистика на Република Македонија (презентација PPS)

10:55 „Земјоделството во Република Македонија - тековна состојба и идни предизвици“, г. Перо Димшовски, заменик-министер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (PDF труд) (презентација PPS)

11:15 „Карактеристики на земјоделското производство во РМ и неговиот потенцијал за задоволување на домашната и странската побарувачка“, проф. д-р Драги Димитриевски од Факултетот за земјоделски науки и храна (презентација PPS)

11:35 Пауза за кафе

II дел: презентации
претседавач: м-р Анита Ангеловска-Бежоска, главен економист на НБРМ

12:00 „Влијанието на растот на светските цени на земјоделските влезни компоненти и горивата врз производството на млечната индустрија“, г. Оскарсон Роџер, „Сведмилк Македонија“ (презентација PPS)

12:15 „Влијанието на растот на светските цени на земјоделските влезни компоненти и горивата врз производството на месната индустрија“, г. Влатко Ѓоргиевски, „МИК“ АД, Свети Николе (презентација PPS)

12:30 „Порастот на цените на производителите на прехранбени производи - видување од аспект на трговијата на мало“, г. Владимир Тодоровиќ, „Тинекс“

12:45 „Производството на биогоривата и нивниот ефект врз производството на прехранбената индустрија“, г. Андреја Јосифовски, „Макпетрол“ (PDF труд) (презентација PPS)

13:00 Дискусија

13:30 Затворање на Работилницата и препораки

13:40 Доделување на Годишната награда на НБРМ - „Инвестициска политика – случајот со Република Македонија“, г. Сашо Нефовски (PDF труд) (презентација PPS)

14:00 Коктел

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 %
1 недела 1,26 %
1 месец 1,54 %
3 месеци 1,86 %
6 месеци 2,19 %
9 месеци 2,39 %
12 месеци 2,57 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%