недела, 30 април 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииТрета регионална конференција за финансиска едукација за Европа и Централна Азија
 
    
   
    

2 - 3 октомври 2014 година, Скопје

Трета регионална конференција за финансиска едукација за Европа и Централна Азија

ПРОГРАМА                                               (презентациите се достапни само на англиски јазик)

Локација: хотел „Александар Палас“

Среда, 1 октомври

19:00-21:00 Вечера за добредојде, организирана од НБРМ

Четврток, 2 октомври

08:30 - 09:30 Регистрација и чај

09:30 - 10:30 Официјално отворање на настанот
Поздравни говори:
- Димитар Богов, гувернер, Народна банка, Македонија (воведно обраќање)
- Ибрахим Ибрахими, заменик министер за труд и социјална политика, Македонија (обраќање)
- Тефик Киник, извршен заменик-претседавач, Одбор на пазарот на капитал на Турција (обраќање)
-  Џеру Билиморија, директор, Меѓународна организација за финансиска едукација на деца и млади, ЦЈФИ
- Претставници на младите
- Мишел Барние, заменик-претседател, Европска комисија - видеопорака

10:30 - 11:00 Пауза за кафе

11:00 - 12:30 Финансиска способност: примери, најдобри практики и препораки за политиките
Елита Зулбеари Маша, главен извршен директор, „Вудроу Вилсон скул“
Учесници:
- Еја Хиетаву, директор на Корпоративно Здружување, УНИЦЕФ
- Сузана Нарцисо, раководител на Отсекот за спроведување на регулативата на банките, Банка на Португалија (презентација)
- Кристина Николовска, помошник на гувернерот, Народна банка на Република Македонија (презентација)
- Артур Туремка, „Мастеркард“ , генерален директор за Балканот во „Мастеркард Европа“ (презентација)

12:30 - 13:30 Ручек

13:30 - 14:30 Глобална недела на пари (модератори - претставници на младите)

14:30 - 15:00 Пауза за кафе

15:00 - 17:00 Паралелни сесии
1.1 Национални стратегии за финансиска едукација и интеграција на наставните планови Учесници: - Лева Уплеја, раководител на работната група за спроведување на Националната стратегија за финансиска писменост, ФЦМЦ, Латвија- Нора Шабани, УНИЦЕФ, Македонија- Себастијан Фарјанијарз, вршител на должност лидер на тим, микрофинансирање и финансиски инструменти, програмска рамка и финансирање за развој на приватниот сектор во Таџикистан, ГИЗ- Мирча Муреасан, заменик-директор, Дирекција за комуникации, Народна банка на Романија 1.2  Банка училиште: Примери од регионот
Учесници:- Луиз Ентвисл, Развој на пазарот за државниот и јавниот сектор, „Мастеркард Јуроп“- Ана-Марија Поки, сметководствен менаџер, Романија, „Мастеркард“- Рони Свенен, бизнис-лидер, глобален развој на производите за млади, „Мастеркард“- Рон ван дер Акер, директор за иновации, ЦЈФИ

19:00 Вечера организирана од „Мастеркард“, „Александар палас“

Петок, 3 октомври

09:00 - 09:15 Добредојде и презентација на програмата

09:15 – 10:15 Проценка на состојбата на терен во однос на финансиските способности на младите: оценка на процесот и неговата корист за политиките
Модератор: Сју Луис, група за едукација за лични финансии, ВБ (презентација)
Говорници:
- Сона Лалајан, координатор за финансиска едукација, заштита на правата на потрошувачите и центар за финансиска едукација, Централна банка на Ерменија (презентација)
- Кирсти Боман - Воган, директор на Политика за млади, Советодавни финансиски услуги, ВБ (презентација)

10:15 - 10:45 Пауза за кафе

10:45 - 12:15 Паралелни сесии
2.1.Претприемништво за млади и вработувањеУчесници: - Исидора Сидоровска, директор, Институт за поддршка на раководството- Лазар Неданоски, проект-менаџер, Македонска фондација за развој на претпријатијата - Глигор Михаиловски, директор, „СЕГ Холдинг“- Рон ван ден Акер, директор за иновации, ЦЈФИ 2.2. Програми за финансиско образование и улогата на приватниот секторУчесници:  - Мари-Лис Ланисте, директор за маркетинг, „Сведбанк“, Естонија- Ирина Шејкина, директор за односи со јавноста, „Хоум кредит банк“ Казахстан  - Иван Новаковски, бизнис-менаџер, Меѓународни училишта НОВА 2.3. Обука на наставници Учесници: - Ивана Георгиевска, раководител на група-УСАИД/ЈЕС, Центар за развој на образованието- Саран Јасвал, директор за образование, „МајМНК“MyBNK- Пол Моклер, лидер на проект на „Афла -академи“, Афлатун

12:15 - 12:30 Пауза за кафе

12:30 - 13:00 Завршни забелешки
- Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на Народна банка, Македонија (обраќање)
- Џеру Билиморија, директор, Меѓународна организација за финансиска едукација на деца и млади
- Претставници на младите 

13:00  Ручек и завршна закуска

14:30 - 15:30 Затворен состанок за инструментот за оценка на наставниот план и публикацијата за национална имплементација. Состанокот ќе биде помогнат од персоналот на ЦЈФИ
Состаноци на Националните заинтересирани страни

15:30 - 15:45 Пауза за кафе

15:45 - 17:00 Формирање подрегионален комитет и состаноци на националните  заинтересирани страни

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,21 %
12 месеци 2,42 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%