Презентација на гувернерот на Народната банка на Република Македонија м-р Петар Гошев на Статистичкиот симпозиум - "Важноста на статистичките податоци во процесот на креирање на домашната политика и пристапувањето кон ЕУ", во Скопје, 04.10.2006 година

"Важноста на релевантните статистички податоци за пазарната економија"