четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииТрета меѓународна истражувачка конференција: "На патот кон заздравување и одржлив раст во променетото глобално окружување"

28-29 април 2014 година, Скопје

Трета меѓународна истражувачка конференција: „На патот кон заздравување и одржлив раст во променетото глобално окружување“

ПРОГРАМА                                              (презентациите се достапни само на англиски јазик)

Локација: хотел „Александар Палас“

28 април 2014 година (понеделник)

9.00-11.15     Прва сесија I: Главни излагачи и панел-дискусија
Претседавач: Сашо Арсов, член на Советот на Народната банка
9.00     Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, воведно обраќање
9.10     Ердем Башчи, гувернер на Централната банка на Република Турција, главен излагач (презентација PDF)
9.40     Мартина Гиргеј, заменик-директор на Одделот за фискални работи во Меѓународниот монетарен фонд, главен излагач (презентација PDF)
10.10     Филип Тарнер, заменик-директор на Одделот за монетарна политика и економија во Банката за меѓународни порамнувања, главен излагач (презентација PDF)

10.40     Дискусија

11.10     Доделување на редовната Годишна награда на Народната банка на Република Македонија за најдобар труд во областа на макроекономијата од млад истражувач

11.15     Пауза за кафе

11.30 - 13.00     Втора сесија: Кредитирањето на банките и прелевањата во реалниот сектор
Претседавач: Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернер на НБРМ
11.30     Матија Лозеј, Урош Херман, Банка на Словенија, Ефект на шоковите од понудата на кредити врз кредитирањето на банките и реалната економија: искуството на Словенија (презентација PDF)
11.50     Петер Харастоси, Маријана Ендрес, Централна банка на Унгарија, Корпоративни девизни заеми и инвестиции, случајот на Унгарија (презентација PDF)
12.10     Герти Шијаку, Банка на Албанија, Девизното кредитирање во Албанија (презентација PDF)
12.30     Даниела Пулст, Европска централна банка, дискутант

12.45     Дискусија

13.00     Ручек

14.00 - 15.30     Трета сесија: Однесувањето на приватниот сектор и неговите финансиски и макроекономски влијанија
Претседавач: Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на НБРМ
14.00     Ивана Рајковиќ, Ранко Јелиќ, Бранко Урошевиќ, Народна банка на Србија, Доларизација на депозитите на краток и долг рок: искуството на земјите од Централна, Источна и Јужна Европа (презентација PDF)
14.20     Свилен Пачеџиев, Зорница Владова, Тања Карамишева, Народна банка на Бугарија, Анализа на процесот на финансиско раздолжување (делевериџ) на нефинансиските претпријатија во Бугарија (презентација PDF)
14.40     Шерифе Генч, Осман Фуркан Абасоглу, Јасин Мимир, Школа за централно банкарство на Истанбул во Централната банка на Република Турција, Пресечни факти за банкарскиот биланс на состојба во текот на деловниот циклус (презентација PDF)
15.00     Марија Хаке, Европска комисија, дискутант (презентација PDF)

15.15     Дискусија

15.30     Пауза за кафе

15.45 - 17.00     Четврта сесија: Мерење и проценување на финансиската стабилност
Претседавач: Милица Арнаудова-Стојановска, генерален директор на НБРМ
15.45     Мирна Думчиќ, Народна банка на Хрватска, Мерење на финансиската стабилност – Акумулирање на системскиот ризик и неговото остварување, наспроти отпорноста на финансискиот систем (презентација PDF)
16.05     Жељка Асановиќ, Централна банка на Црна Гора, Модели за рано предупредување за системска банкарска криза во Црна Гора (презентација PDF)
16.25     Горан Петрески, Економски факултет - Скопје, дискутант (презентација PDF)

16.40     Дискусија

29 април 2014 година (вторник)

9.30 - 11.00     Петта сесија: Макроекономски прашања во процесот на глобалното и регионалното закрепнување
Претседавач: Вит Барта, советник на гувернерот во Чешката народна банка
9.30     Курмаш Акдоган, Централна банка на Турција, Асиметрично однесување на инфлацијата околу таргетот на инфлацијата - таргетирање на брзорастечките пазари (презентација PDF)
9.50     Селена Беговиќ, Школа за економија и бизнис при Универзитетот на Сараево, Босна и Херцеговина, Ефектите на аранжманите на Валутниот одбор врз инфлацијата во европските земји во транзиција (презентација PDF)
10.10     Изабела Модер, Елизабет Бекман, Народна банка на Австрија, Очекувањата на населението и макроекономските резултати – факти од евро-анкетата (презентација PDF)
10.30     Питер Сенфи, Европска банка за обнова и развој, дискутант

10.45     Дискусија

11.00     Пауза за кафе

11.15 - 13.00     Шеста сесија: Фискалната консолидација и одржливоста на јавниот долг
Претседавач: Анета Крстевска, главен економист на НБРМ
11.15     Вивијан Норамбуена, Универзитет во Џорџтаун, Вашингтон ДЦ, Сериски должници: Обид да се објасни невоочливото (презентација PDF)
11.35     Рилинд Кабаши, Народна банка на Република Македонија, Ефектите на фискалната политика врз закрепнувањето на европските економии по кризата (презентација PDF)
11.55     Бранимир Јовановиќ, Народна банка на Република Македонија, дискутант (презентација PDF)

12.10     Дискусија

12.25     Завршница и затворање на Конференцијата

12.30     Ручек

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%