понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

СтатистикаМонетарна статистика и статистика на каматни стапки
-Монетарна статистика
-Статистика на каматни стапки

МОНЕТАРНА СТАТИСТИКА И СТАТИСТИКА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ

МОНЕТАРНА СТАТИСТИКА

Народната банка изготвува и објавува податоци за монетарната статистика и статистиката на каматните стапки. Во рамки на монетарната статистика, податоците се изготвуваат и се објавуваат со месечна и/или квартална периодичност. Со месечна периодика се изготвуваат и се објавуваат билансите и прегледите на депозитните институции (НБРМ, банки и штедилници), како и податоците за паричната маса и нејзините компоненти. Врз основа на податоците од билансите и прегледите на депозитните институции се изработуваат и останатите монетарни извештаи: депозити и кредити кај останатите депозитни институции (банки и штедилници) и кредити на останатите депозитни институции дадени на домаќинствата. До 2009 година, податоците се изработуваа во согласност со стариот сметковен план на банките. Почнувајќи од јануари 2009 година, податоците се изработуваат согласно со новопропишаниот сметковен план.
Со квартална периодичност, покрај билансите и прегледите на депозитните институции, се изготвуваат и се објавуваат и вкупниот биланс и прегледот на останатите финансиски институции и пооделните биланси и прегледи на инвестициските фондови, пензиските фондови, осигурителните компании и на друштвата за управување со инвестициските фондови, друштвата за управување со пензиските фондови, финансиските друштва и друштвата - даватели на финансиски лизинг, како и прегледот на финансиските институции.
Податоците се искажани во домашна валутa (во милиони денари).

СТАТИСТИКА НА КАМАТНИТЕ СТАПКИ

Во рамките на статистиката на каматните стапки се изготвуваат агрегирани прегледи на пондерираните каматни стапки на останатите депозитни институции за примените депозити и дадените кредити. Се изготвуваат и се објавуваат податоци за денарските и девизните депозити/кредити за секторите: нефинансиски институции (јавни и останати) и домаќинства (физички лица, самостојни вршители на дејност со личен труд и непрофитни институции кои им служат на домаќинствата). Денарските депозити/кредити ги опфаќаат денарските депозити/кредити со и без валутна клаузула. Пондерираните каматни стапки се објавуваат за: вкупните примени депозити и дадени кредити; новопримените депозити и новоодобрените кредити; и прекуноќните депозити, обновливите кредити (револвинг), негативните салда на тековните сметки и кредитите врз основа на кредитни картички.
Се објавуваат податоци за вкупните примени депозити и дадени кредити, поодделно за банките, штедилниците и по групи банки.
Исто така, се објавуваат и активните и пасивните каматни стапки на НБРМ.
Податоците се искажани во проценти, на годишно ниво.

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%