понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

СтатистикаИзвестувањa за потребите на статистиката

Известувањa до Народната банка за потребите на екстерните статистики

 

Резиденти кои имаат вложувања

во странство / од странство

Извештај за вложувања во/од странство, квартален извештај за вложувања од странство

ВС

 КВС

  годишно/

квартално

 

Резиденти кои не

се банки и  имаат дозвола да

отворат сметка во странство

Месечен извештај за состојби и промени на сметки во странство и евиденциските сметки

МИ

  месечно

 

Правни лицa - резиденти кои

НБРМ ќе одреди да известуваат

и за тоа писмено ќе ги извести

Квартален извештај за побарувања и обврски врз основа на трговско работење

КИПО

  квартално

 

Овластена банка и филијала

на странска банка

Извештаи за платен промет со странство

ПП

  дневно,

  декадно,

  месечно

 

Резиденти кои склучиле

поединечна кредитна

работа со странство

Обрасци за поединечна евиденција на кредитните работи со странство

НД

НП

 Евиденција на нов договор-10 работни дена од датумот на склучување, за промените-5 работни дена од настанатата промена

 

Резиденти кои склучиле

договорен откуп на

побарувања и преземање

обврски

Збирен извештај за договорен откуп на побарувања и преземање обврски од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти

ПОЗ

  квартално

 

Резиденти кои издале емство, 

гаранција, хипотека, залог на

движнини и други облици на

обезбедување, во корист на

нерезидентот

 

Извештај за издадено емство, гаранција,хипотека, залог на движнини и други облици на обезбедување издадени од резидентот- издавач на гаранција во корист на нерезидент

Г-1

  месечно

 

Резидентите кои согласно со закон можат да вложуваат во хартии од вредност

на странски финансиски пазари

Извештај за состојбата и промените на вложувањата во сопственички хартии од вредност и удели во инвестициски фондови Извештај за состојбата и промените на вложувањата во должнички хартии од вредност

     ВХВ - 2

   ВХВ - 1

  месечно

 

Известувањa до Народната банка за потребите на монетарната статистика

 

   Статистика на билансните шеми

 

Доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките

Податоци за состојбата и прометот на сметките на најниското ниво на сметката пропишана во прилогот 1 од Одлуката за сметковниот план за банките

              КНБИФО

  декадно/

  месечно

 

  Статистика на каматните стапки

 

Известување за пондерираните каматни стапки на дадените кредити и на примените депозити

Образец КС1: Пондерирани каматни стапки и

износи на сметководствената состојба на дадените кредити и на примените депозити;

Образец КС2: Пондерирани каматни стапки и износи на новоодобрените кредити и на новопримените депозити;

Образец КС3: Пондерирани каматни стапки и износи на новоодобрените кредити со обезбедување;

Образец КС4: Пондерирани каматни стапки и износи на новоодобрените кредити со обезбедување, по

оригиналното достасување; и

Образец КС5: Пондерирани каматни стапки и износи на прекуноќните депозити, обновливите кредити (револвинг), негативните салда на тековни сметки и кредитите врз основа на кредитни картички

           КС1 
           КС2

           КС3

           КС4

           КС5

  месечно

 

    Статистика на останатите финансиски институции

 

Доставување статистички податоци и информации за средствата    и обврските на останатите  финансиски институции 

Извештај за состојбата и прометот на средствата и

обврските на останатите финансиски институции

         ОФИ-1

  квартално

 

 

 

 

 

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%