Биографија


д-р Анита Ангеловска-Бежоска

Дата на раѓање:

5.11.1971 год., Гетеборг, Шведска


Семеен статус:

мажена, три деца


Образование:

- 2015 год., одбранета докторска дисертација на Економскиот факултет во Љубљана, Словенија, на тема „Координација на монетарната и фискалната политика во Република Македонија“; 

- 1994-1997 год., постдипломски студии на Економскиот факултет во Скопје, на насоката финансиски менаџмент, магистер по економски науки, просечен успех на студиите 9.3;

- 1990-1994 год., додипломски студии на Економскиот факултет Скопје, на насоката маркетинг и надворешна трговија, дипломиран економист, добиено признание од Економскиот факултет за еден од тројцата најдобри студенти во генерација (просечен успех 9.4);


Познавање ст. јазици:

одлично познавање на англиски, а делумно на руски, италијански, и шведски јазик;


Работно искуство:

- од мај 2018 год., гувернер на Народната банка на Република Македонија;

- од јули 2010 год., вицегувернер во Народната банка на Република Македонија задолжен за областите монетарна политика, истражување и статистика; член на Советот на Народната банка на РМ од мај 2012 год.;

- од септември 2004 год. до јули 2010 год., главен економист во Народната банка на Република Македонија; учествува во: креирањето на монетарната политика, изготвувањето и следењето на остварувањето на макроекономските проекции на НБРМ, изработувањето разни видови анализи и истражувања во доменот на макроекономската политика;

- од октомври 2004 год. до ноември 2006 год., ангажман во Меѓународниот монетарен  фонд, Вашингтон, САД: од ноември 2004 год. до јуни 2006 год. во Одделот за макроекономски политики во европските земји, а во периодот јули 2006 -ноември 2006 год. во Одделот за фискални политики;  член во повеќе преговарачки мисии на Меѓународниот монетарен фонд за склучување аранжмани меѓу Меѓународниот монетарен фонд и земји-членки;

- од јули 2004 до септември 2004 год, раководител на секторот Трезор во Министерство за финансии на РМ;

- од јули 2003 год. до јули 2004 год, државен секретар во Министерството за финансии на РМ; одговорна за координација на активностите на сите сектори во рамки на Министерството за финансии, координирање на процесите поврзани со европската интеграција, буџетските реформи, преговори со меѓународните финансиски  институции (Меѓународен монетарен фонд  и Светска банка);

- од 2000 год. до 2003 година, раководител на секторот Трезор во Министерството за финансии на РМ; учество во спроведувањето клучни реформи во областа на трезорското работење: воспоставување единствена трезорска сметка, воспоставување систем за редовни  проекции на буџетската ликвидност и управување  со ликвидноста, унапредување на буџетското сметководство, развој на пазарот на  државни хартии од вредност и унапредување на буџетското известување согласно со меѓународните стандарди;

- 2000 год., советник за подготовка и извршување на буџетот во Секторот за подготовка и извршување на буџетот при Министерството за  финансии на, учество во подготовка на Буџетот на РМ и анализи за следење на неговото извршување;

- од 1996 год. до 1999 год., стручен соработник за финансискиот систем во Секторот за финансиски систем при Министерството за финансии на РМ, учество во изработка на законска регулатива за финансискиот систем на РМ и изготвување на финансиски анализи и извештаи, учество во преговори за Склучување на меѓудржавни договори за поттикнување на странски инвестиции;


Членство во други тела: 

- од 2017 член на член на Одборот на старатели на Деловниот совет на Универзитетот Американ Колеџ.- од 2011 заменик гувернер во Бордот на директори во Меѓународниот Монетарен Фонд;

- од 2011 член на Irving Fisher Комитетот за статистика при Банката за меѓународни порамнувања во Базел;

- 2003-2004 год., член на Управниот одбор на  Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија;

- 2002-2004 год., член/претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити на Република Македонија;


Учество на проекти и други активности:

- од 2006 наваму обезбедува техничка помош како експерт во тимови на Меѓународниот монетарен фонд во повеќе земји во Европа (Летонија, Белорусија, Молдавија, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија);

- 2009-2010 год., предавач на Факултетот за деловна економија и бизнис при  Американ колеџ, Скопје;

- од 2006 учество и излагање на бројни меѓународни и регионални конференции;

- во 2004 год., предавач на Центарот за развој на финансиите во Љубљана, Словенија;

- во 2004 год., награда од Американската амбасада во Скопје за придонес во развојот на јавните финансии во РМ;

- 2004 раководител на тимот за подготовка за издавање на првиот кредитен рејтинг на Република Македонија;

- од 2000 год. До 2004 год., учествувала како предавач при обуки од областа на јавните финансии организирани за јавната администрација во РМ;

- од 1999 год. До 2000 год., раководител на  проект за воспоставување на трезорски систем во РМ;

- во 2000 год., гостин-предавач на Економски факултет во Белград;


Стручно усовршување:

- посета на бројни семинари и курсеви организирани од меѓународни финансиски институции и централни банки во областа на монетарната политика, фискалната политика, финансиското програмирање, спроведувањето на монетарната политика, монетарните стратегии, управувањето со девизните резерви, управувањето со јавните финансии, трезорското работење, раководењето со проекти и др.; 

- обука на Карловиот универзитет во Прага во областа на применетата пазарна економија;

- од 2002 год. до 2004 год., студиски посети во министерствата за финансии во Финска, Летонија, Литванија, Естонија, САД и Германија.