четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииЧетврта меѓународна истражувачка конференција: "Справување со структурните ригидности во контекст на ефективноста на трансмисијата на монетарната политика"

23 април 2015 година, Скопје

Четврта истражувачка конференција „Справување со структурните ригидности во контекст на ефективноста на трансмисијата на монетарната политика“

Програма                                              (презентациите се достапни само на англиски јазик)

Локација: хотел „Александар Палас“

23 април 2015 година (четврток)

9.00     Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, воведен говор

9.00-11.00     Прва сесија: Главни излагања и панел дискусија за политиките на високо ниво
9.10     Мирослав Сингер, гувернер на Чешката народна банка, главен излагач (презентација PDF)
Претседавач: Александар Стојков, член на Советот на Народната банка
9.40     Борис Вујчиќ, гувернер на Народната банка на Хрватска,
дискутант

9.50     Панел-дискусија: Мирослав Сингер, Борис Вујчиќ, Димитар Богов

10.40     Прашања од публиката

10.55     Доделување на Годишната награда на НБРМ за најдобар труд во областа на макроекономијата и банкарството од млад истражувач

11.00     Пауза за кафе

11.30 - 13.00     Втора сесија: Структурни ригидности, раст и монетарна политика
Претседавач: Владимир Филиповски, Економски факултет, Скопје
11.30     Балаш Егерт, ОЕЦД, Структурни политики и економски раст: Влијанието на производствените политики и политиките на пазарот на трудот врз мултифакторската продуктивност, инвестициите и врз пазарот на трудот (презентација PDF)
11.50     Хулја Сајгили, Централна банка на Република Турција, Стоковна размена, глобализација на производствената структура и инфлаторна динамика: анализа по земји (презентација PDF)
12.10     Магдалена Петровска, НБРМ, Флоријан Хубер, Централна банка на Австрија, Ригидности на цените и платите во Република Македонија: резултати од анкетно истражување (презентација PDF)
12.30     Алтин Танку, Банка на Албанија, дискутант (презентација PDF)

12.45     Дискусија

13.00     Ручек

14.00 - 15.30     Трета сесија: Променливата природа на механизмот на трансмисија на монетарната политика
Претседавач: Ана Митреска, директор на Дирекцијата за монетарна политика и истражување, НБРМ
14.00     Јаник Ликот, ЕСГ Школа за менаџмент, Франција, г. Грегори Левјуж, г. Себастиен Рангуди, Кредибилитетот на централната банка и каналот на очекувањата: факти базирани врз таканаречениот нов индекс на кредибилитет (презентација PDF)
14.20     Утку Озмен, г. Чари Сарикаја, Централна банка на Република Турција, Реакција на инфлацијата на условите на страната на побарувачката во Турција: Утврдување на поткатегориите на индексот на трошоците на животот како одговор на производствениот јаз и кредитите (презентација PDF)
14.40     Ленарчич Чрт, Банка на Словенија, Дали податоците потврдуваат присуство на ефектот Херод-Баласа-Семјуелсон? Панел-анализа на кварталните податоци од 25 европски земји (презентација PDF)
15.00     Марјан Петрески, Универзитет „Американски колеџ“ Скопје, дискутант (презентација PDF)

15.15 Дискусија

15.30 Пауза за кафе

15.45 - 17.00     Четврта сесија: Структурни карактеристики на финансискиот систем
Претседавач: Анета Крстевска, главен економист, НБРМ
15.45     Мирна Думичиќ, Игор Љубај, Народна банка на Хрватска, Форензичка анализа на кредитната активност во Хрватска (презентација PDF)
16.05     Бранислав Сакса, Чешка народна банка, Проекција на движењата на хипотекарните кредити: Интернетските пребарувања како апроксимација за побарувачката на хипотекарни кредити (презентација PDF)
16.25     Алесио Чарлоне, Европска централна банка, дискутант (презентација PDF)

16.45 Дискусија

17.00 Завршница и затворање на Конференцијата

 

Збирка на трудови: Четврта истражувачка конференција „Справување со структурните ригидности во контекст на ефективноста на трансмисијата на монетарната политика“
(достапно само на англиски јазик)

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%