четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииВтора меѓународна истражувачка конференција на тема: "Поставеноста на политиките и глобалното опкружување: нов консензус од кризата?"

26 април 2013 година, Скопје

Втора меѓународна истражувачка конференција на тема: „Поставеноста на политиките и глобалното опкружување: нов консензус од кризата?“

Програма                                                (презентациите се достапни само на англиски јазик)

Локација: хотел „Холидеј ин“
26 април 2013 година (петок)

9.00     Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, воведно обраќање

Прва сесија: Ефективност на монетарната политика во услови на долготрајна криза: синергија на конвенционалниот и неконвенционалниот монетарен пристап 
Претседавач: Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернер на НБРМ
9.15     Турала Кенџ, заменик-гувернер на Централната банка на Република Турција, Монетарната политика, текот на капиталот и реформата на меѓународниот монетарен и финансиски систем, главен излагач (презентација PDF)
9.45     Џузепе Фереро, Банка на Италија, Неконвенционалната монетарна политика во теорија и практика (презентација PDF)
10.05     Јасин Мимир, Централна банка на Република Турција, Задолжителната резерва како алатка на кредитната политика (презентација PDF)

10.25     Дискусија

10.45     Доделување на редовната Годишна награда на Народната банка на Република Македонија за најдобар труд во областа на макроекономијата од млад истражувач

10.50     Пауза за кафе

Втора сесија: Заемно делување на монетарната и фискалната политика: дали кризата даде нови согледувања?
Претседавач: Маја Кадиевска-Војновиќ, вицегувернер на НБРМ
11.20     Михал Франта, Народна банка на Чешка, Следење на заемното монетарно и фискално делување во времето и просторот (презентација PDF)
11.40     Мирјана Милетиќ, Народна банка на Србија, Ефикасност на фискалниот и монетарниот стимул: случајот на Србија (презентација PDF)
12.00     Виктор Илиев, Народна банка на Бугарија, Фискалната политика и економскиот раст во Бугарија (презентација PDF)
12.20     Мирна Думчиќ, Алан Бобетко, Јосип Фунда, Народна банка на Хрватска, Фискалните одредници на трошоците на државното задолжување: дали сме виновни само ние? (презентација PDF)

12.40     Дискусија

13.00     Ручек

Трета сесија: Макропрудентните алатки и политики за мерење и ублажување на ризикот на финансискиот систем и заемното делување со монетарната политика
Претседавач: Анета Крстевска, главен економист на НБРМ
14.15     Адам Гершл, ЈВИ, Ублажувачи на кредитниот раст и капитал: емпириски доказ од земјите од Централна и Источна Европа (презентација PDF)
14.35     Јулија Кирали, Централна банка на Унгарија, Девизно кредитирање: проблемот со „текот“ и „залихата“ (презентација PDF)
14.55     Матјаж Волк, Банка на Словенија, Проценување на веројатноста од неплаќање и споредување со класификацијата на кредитното рангирање од страна на банките (презентација PDF)
15.15     Дискусија
15.30     Пауза за кафе
15.45     Адријан Костеју, Народна банка на Романија, Поврзување на банкарскиот сектор со реалната економија: изгледи за финансиска стабилност (презентација PDF)
16.05     Абулене Кастрати, Централна банка на Република Косово, Утврдување на системски важните банки на Косово (презентација PDF)
16.25     Магдалена Петровска, Елена Мучева, Народна банка на Република Македонија, Мерки за финансиска стабилност во Република Македонија (презентација PDF)

16.45     Дискусија

17.00     Завршница и затворање на Конференцијата

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%