понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Монетарна политикаПромени на основната каматна стапка на НБРМ
-11 април 2017
-14 март 2017
-14 февруари 2017
-10 јануари 2017
-13 декември 2016
-8 ноември 2016
-12 октомври 2016
-13 септември 2016
-8 август 2016
-12 јули 2016
-14 јуни 2016
-3 мај 2016
-12 април 2016
-8 март 2016
-9 февруари 2016
-12 јануари 2016
-15 декември 2015
-10 ноември 2015
-13 октомври 2015
-15 септември 2015
-11 август 2015
-14 јули 2015
-9 јуни 2015
-12 мај 2015
-14 април 2015
-10 март 2015
-10 февруари 2015
-13 јануари 2015
-9 декември 2014
-11 ноември 2014
-14 октомври 2014
-9 септември 2014
-12 август 2014
-8 јули 2014
-10 јуни 2014
-13 мај 2014
-9 април 2014
-11 март 2014
-11 февруари 2014
-15 јануари 2014
-2013

   Народната банка на Република Македонија (НБРМ) ја приспособува поставеноста на монетарната политика, за да обезбеди одржување на ценовната стабилност, како законски дефинирана основна монетарна цел. За остварувањето на основната цел, НБРМ применува монетарна стратегија на таргетирање на номиналниот девизен курс на денарот во однос на еврото. Освен за ценовната стабилност, НБРМ води грижа и за одржувањето на финансиската стабилност во земјата, како втора законска цел, подредена на примарната. Тоа значи дека при дефинирањето и носењето на монетарните мерки, НБРМ настојува тие да придонесуваат и за одржување на стабилен и конкурентен финансиски систем ориентиран кон пазарот. НБРМ ја поддржува и општата економска политика без да го загрози остварувањето на примарната цел и во согласност со принципот на отворена пазарна економија со слободна конкуренција. 

   Заради остварување на монетарните цели, НБРМ располага со различни инструменти за монетарно регулирање. Основен и најзначаен инструмент на монетарната политика на НБРМ претставува основната каматна стапка на НБРМ, а тоа е каматната стапка на благајничките записи на НБРМ. НБРМ носи одлуки за нивото на основната каматна стапка на редовна месечна основа. Тоа значи дека НБРМ, на редовна месечна основа, ги анализира последните расположливи податоци за клучните макроекономски и финансиски показатели и нивното значење во контекст на тековните макроекономски проекции. Исто така, ги преоценува ризиците и веројатноста за нивно остварување и врз основа на сите овие информации, носи оценка за влијанијата врз поставеноста на монетарната политика.

   Одлуките за нивото на основната каматна стапка се објавуваат преку соопштение за јавноста на интернет-страницата на НБРМ. Соопштението содржи краток систематизиран преглед на клучните фактори и размислувања што биле земени предвид при носењето на конкретната одлука. Подетаљни информации за видувањата и оценките на НБРМ поврзани со процесот на носење на монетарните одлуки, може да се најдат во рамки на два различни извештаи, Кварталниот извештај на НБРМ и Најновите макроекономски показатели - Преглед на тековната состојба. Анализите презентирани во овие два извештаи ја формираат основата на информации што се користат при носењето на монетарните одлуки, а се јавно објавени на увид на пошироката јавност. Со нивното објавување, НБРМ настојува да придонесе за полесно разбирање на процесот на носење на монетарните одлуки од страна на пошироката јавност, поефикасно следење и оценка на остварувањата на монетарната политика и поефективна монетарна трансмисија. Кварталниот извештај се подготвува и се објавува четирипати во годината. Кварталниот извештај содржи анализа на најновите макроекономски движења, ја обработува поставеноста на монетарната политика во соодветниот квартал и факторите што влијаеле врз неа, а вклучува и прилози со анализи посветени на актуелни теми од областа на макроекономијата, финансиите и монетарната политика. Клучен и носечки елемент на Извештајот се макроекономските проекции, како значајна алатка во процесот на носење на монетарните одлуки. За останатите осум состаноци на коишто се разгледува поставеноста на монетарната политика во текот на една календарска година, се подготвува и се објавува извештајот Најнови макроекономски показатели - Преглед на тековната состојба. Овој извештај ги анализира најновите информации за макроекономските остварувања во земјата и во странство и нивните влијанија врз оценетиот макроекономски амбиент, согласно со последниот циклус на макроекономски проекции, како и врз поставеноста на монетарната политика на НБРМ. Во процесот на монетарно одлучување, НБРМ користи и повеќе други дополнителни анализи и извештаи, коишто се од интерен карактер и редовно се подготвуваат за потребите на НБРМ.

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%