понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

ПубликацииИстражувањеЕкономски истражувања
автор: Игор Величковски 
Репо трансакции - нивно воведување во Република Македонија

автор: м-р Игор Давков 
Примена на моделите за кредитен ризик во утврдувањето на премијата за осигурувањето на депозитите
Автор: Фатмир Бесими
Варијабилноста на девизниот курс и меѓународната трговија: искуството на Република Македонија

Автор: м-р Лидија Пулевска
Анализа и мерење на економската нееднаквост во Република Македонија

Автори: Весна Кондратенко; Мелита Трајковиќ
Улогата на централната банка како позајмувач во крајна инстанца
Автор: Ана Митреска 
Концептот на сењораж и проценка на сењоражот во Република Македонија

Автор: м-р Игор Давков
Сметководствени концепти и нивниот ефект врз стандардите за адекватноста на капиталот и резервите за покривање на ризици
Автори: м-р Анета Крстевска, м-р Султанија Бојчева - Терзијан, Билјана Давидовска - Стојанова, Фатмир Бесими
Трансмисиониот ефект на девизниот курс во монетарната стратегија на НБРМ

Автори: Ана Митреска, м-р Султанија Бојчева - Терзијан
Транзиција кон поголема флексибилност на девизниот курс

Автор: м-р Игор Давков
Еволуција на регулативата за адекватност на капиталот
Автор: Игор Величковски
Координација помеѓу монетарната и фискалната политика во развој на пазарот на државни хартии од вредност

Автор: проф. д-р Ристо Гогоски
Светската трговска организација, финансиските услуги и меѓународното банкарство

Автор: Драган Смилјановски
Интерната ревизија во функција на менаџментот во организацијата со осврт на примерот на Народна банка на Република Македонија
Автор: Милица Арнаудова
Компаративна анализа на нивото на успешност на реформите на банкарските системи на земјите во транзиција

Автор: Емилија Нацевска
Девизните резерви и денарот - симболи на јакнењето на македонската самостојност
Автор: Дане Крстевски 
Платниот систем во Република Македонија (една година од започнувањето со работа на платниот промет преку банките)

Автор: м-р Игор Давков
Компаративна анализа на процесот на реструктуирање и перформансите на банкарскиот систем на Република Македонија и банкарските системи на водечките земји од Централна и Источна Европа (Република Чешка, Унгарија и Полска)

Автор: Ѓорги Гоцков
Улогата на штедењето и инвестициите во транзиционите економии
Автор: проф. д-р Ристо Гогоски
Валутен одбор

Автор: Ана Врбоска
Оперативни таргети на монетарната политика (со осврт на Република Македонија)

Автори: м-р Анета Наумовска; Билјана Давидовска; Ѓорги Гоцков
Македонската економија во десетгодишниот период на монетарна самостојност
Автори: м-р Анета Наумовска; Билјана Давидовска; м-р Султанија Бојчева
Краток осврт врз макроекономските перформанси на македонската економија во 2001 година и перспективите во 2002 година

Автор: м-р Султанија Бојчева
Економска анализа за оправданоста на реформата на пензискиот систем во Република Македонија

Автор: м-р Анета Наумовска, Ана Врбоска
Независност на централната банка
Автори: м-р Анета Наумовска; Билјана Давидовска; Ѓорги Гоцков 
Странските валути во оптек во земјите во транзиција и придонесот на Евро-конверзијата за мерење на нивниот износ - со посебен осврт на Република Македонија

Автор: м-р Анета Наумовска
Девизниот курс - номинално сидро во македонската економија: емпириска и економетриска анализа

Автор: Ана Врбоска
Стратегија на таргетирање на инфлацијата
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%