четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2015
Скопје, 31.12.2015 година
 
Скопје, 28.12.2015 година
На 28 јуни 2015 година, започна да се применува Одлуката за воведување посебни заштитни мерки, којашто беше донесена од страна на Советот на Народната банка поради должничката криза во Грција во тој период.
Скопје, 24.12.2015 година
Скопје, 17.12.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата шеснаесетта седница, на која беше разгледан Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во третиот квартал од 2015 година.
Скопје, 17.12.2015 година
Скопје, 16.12.2015 година
Скопје, 16.12.2015 година
Скопје, 10.12.2015 година
Скопје, 7.12.2015 година
Соопштение за промените во евиденцијата на кредитните работи
Скопје, 1.12.2015 година
Скопје, 26.11.2015 година
Скопје, 19.11.2015 година
Скопје, 12.11.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петнаесетта седница
Скопје, 12.11.2015 година
Скопје, 11.11.2015 година
На 10 ноември 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари, движењата во банкарскиот систем и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 11.11.2015 година
Скопје, 5.11.2015 година
Скопје, 5.11.2015 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Александар“, „Ана“, „Димитар“ и „Елена“ од серијата „Ден на Ангел“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/15 и 173/15).
Скопје, 2.11.2015 година
Фондот за развој на Европскиот фонд за Југоисточна Европа (ЕФСЕ ДФ), во соработка со Народната банка на Република Македонија (НБРМ), изготви брошура за ризиците при земањето станбени кредити
Скопје, 29.10.2015 година
Скопје, 28.10.2015 година
Првиот регионален форум на Источна Европа и Централна Азија (ЕЦА) за финансиска вклученост на мрежата АФИ во Скопје
Скопје, 26.10.2015 година
На 23 октомври 2015 година, беше склучен Меморандум за соработка помеѓу Европскиот банкарски орган и супервизорските органи на шест земји од Југоисточна Европа
Скопје, 22.10.2015 година
Народната банка на Република Македонија, заедно со Алијансата за финансиска вклученост (АФИ) и со поддршка на Федералното министерство за економска соработка и развој на Германија (БМЗ) и Секретаријатот за економски прашања на Швајцарија (СЕКО), ќе го организира Првиот регионален форум на Источна Европа и Централна Азија (ЕЦА) за финансиска вклученост
Скопје, 22.10.2015 година
Скопје, 15.10.2015 година
Скопје, 22.10.2015 година
Скопје, 14.10.2015 година
На 13 октомври 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари, движењата во банкарскиот систем и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика
Скопје, 14.10.2015 година
Скопје, 8.10.2015 година
Скопје, 5.10.2015 година
На 5 октомври 2015 година, во просториите на Народната банка се одржа редовна средба помеѓу високите претставници од институциите коишто се надлежни за регулирање и надзор на одделните сегменти од финансискиот систем на Република Македонија
Скопје, 1.10.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четиринаесетта седница, на која беше разгледан Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во вториот квартал од 2015 година, при што беше заклучено дека и во тој период вкупната актива на банкарскиот систем забележа раст, во услови на побрз раст на кредитите на нефинансиските субјекти, отколку на нивните депозити.
Скопје, 1.10.2015 година
Скопје, 24.9.2015 година
Скопје, 17.9.2015 година
Скопје, 16.9.2015 година
На 15 септември 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и на земјите во регионот, движењата на домашните и на меѓународните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 16.9.2015 година
Скопје, 10.9.2015 година
Скопје, 9.9.2015 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Владимир”, „Наталија“ и „Олга” од серијата „Ден на Ангел” („Службен весник на Република Македонија” бр. 106/15 и 121/15).
Скопје, 7.9.2015 година
Скопје, 3.9.2015 година
Скопје, 27.8.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата тринаесетта седница
Скопје, 27.8.2015 година
Скопје, 20.8.2015 година
Скопје, 13.8.2015 година
Скопје, 12.8.2015 година
На 11 август 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Скопје, 12.8.2015 година
Скопје, 6.8.2015 година
Скопје, 30.7.2015 година
Скопје, 23.7.2015 година
Скопје, 16.7.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата десетта седница на која го разгледа и усвои Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија за 2014 година
Скопје, 16.7.2015 година
Скопје, 15.7.2015 година
На 14 јули 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ
Скопје, 15.7.2015 година
Скопје, 9.7.2015 година
Скопје, 2.7.2015 година
Скопје, 28.6.2015 година
Скопје, 25.6.2015 година
На денешната седница, Советот донесе три одлуки поврзани со условите и начинот за снабдување, замена и проверка на автентичноста на книжните и кованите пари
Скопје, 25.6.2015 година
Скопје, 18.6.2015 година
Скопје, 11.6.2015 година
Скопје, 10.6.2015 година
На 9 јуни 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и во земјите од регионот, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели
Скопје, 10.6.2015 година
Скопје, 4.6.2015 година
Скопје, 28.5.2015 година
Скопје, 21.5.2015 година
Скопје, 20.5.2015 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Близнаци“ и „Рак“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/15).
Скопје, 14.5.2015 година
Скопје, 13.5.2015 година
Скопје, 13.5.2015 година
На 12.5.2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани најновите макроекономски показатели и проекции во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика. Притоа беше констатирано дека последните проекции не упатуваат на поголеми промени во однос на амбиентот за водење на монетарната политика, при што беше одлучено на аукцијата да се понудат благајнички записи на ниво на износот којшто достасува (25.500 милиони денари), со непроменета каматна стапка од 3,25%.
Скопје, 8.5.2015 година
Народната банка на Република Македонија, ја известува јавноста дека во периодот од 10 до 13 мај 2015 година, во соработка со централните банки на Холандија и Португалија, ја организира Осмата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност, којашто ќе се одржи во Охрид.
Скопје, 7.5.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница
Скопје, 7.5.2015 година
Скопје, 30.4.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница.
Скопје, 30.4.2015 година
Скопје, 23.4.2015 година
Скопје, 22.4.2015 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 23 април 2015 година ќе ja организира Четвртата меѓународна истражувачка конференција на тема: „Справување со структурните ригидности во контекст на ефективноста на трансмисијата на монетарната политика“
Скопје, 16.4.2015 година
Скопје, 15.4.2015 година
На 14 aприл 2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели
Скопје,15.4.2015 година
Скопје, 9.4.2015 година
Скопје, 3.4.2015 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Овен“ и „Бик“ од серијата „Хороскопски знаци“
Скопје, 2.4.2015 година
27.3.2015 година
Скопје, 26.3.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница.
Скопје, 26.3.2015 година
Скопје, 24.3.2015 година
Народната банка на Република Македонија ѝ ја одзеде дозволата за работа на „Штедилница АЛ КОСА“ АД Штип, којашто ќе продолжи да работи како финансиско друштво „Ал Коса“ АД Штип
Скопје, 19.3.2015 година
Скопје, 13.3.2015
Одбележувањето на официјалниот почеток на Глобалната недела на парите се одвиваше преку запознавање на учениците со работата на Координациското тело и активностите во полето на финансиската едукација
Скопје, 12.3.2015 година
Скопје, 11.3.2015 година
На 10.3.2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите во регионот, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели
Скопје, 11.3.2015 година
Скопје, 5.3.2015 година
Скопје, 27.2.2015 година
Народната банка на Република Македонија ги објави податоците од статистиката на каматните стапки, изготвени и приспособени на европските стандарди
Скопје, 26.2.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2014 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.

Скопје, 26.2.2015 година
Скопје, 19.2.2015 година
Скопје, 12.2.2015 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштени во оптек кованата пари за колекционерски цели „Вера, Надеж, Љубов и мајка им Софија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 181/14 и 188/14).
Скопје, 12.2.2015 година
Скопје, 11.2.2015 година
На 10.2.2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите во регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели
Скопје, 11.2.2015 година
Скопје, 5.2.2015 година
Скопје, 29.1.2015 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница
Скопје, 29.1.2015 година
Скопје, 28.1.2015 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Водолија“ и „Риби“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/14, 169/14 и 181/14).
Скопје, 22.1.2015 година
Скопје, 15.1.2015 година
Скопје, 14.1.2015 година
На 13.1.2015 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите во регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели
Скопје, 14.1.2015 година
Скопје, 9.1.2015 година
Скопје, 2.1.2015 година
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%