сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Payment systemsPayment Statistics
 

PAYMENT STATISTICS

 

Metadata in the field of payment statistics

 

1. General information

 

File name

Payment Statistics

 

Purpose:

Statistical reports on submitting payment operations data

 

Reporting units (reporting agents)

 

Banks, issuers of electronic money, legal entities involved in payment system or perform other services related to payments, micropayment intermediaries and other payment service providers, and payment system operators. The data shall be reported on a monthly basis through the electronic application to the Payment Systems Department in the National Bank of the Republic of Macedonia, within predetermined deadlines.

 

Foundation in Law

   1. Law on Payment Operations ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15 and 199/15);

    2. Decision on submitting payment operations data ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 42/16)

    3. Instructions on submitting payment operations data ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 73/16")

 

2. Terms, definitions and types of data

 

Тhe terms and the definitions are significantly adjusted to the requirements of the Regulation on the payment statistics No. 1409/2013 of the European Central Bank. The reporting agents shall submit data on: payment accounts, payment cards, payment card accepting devices, payment transaction by type of payment instrument, payment transactions, by the type of terminal, types of participants in the payment systems and payments processed through payment system, as well as the total number of merchants and total number of stores of merchants in the country who are clients of the payment service provider and accept their cards.

   

3. Data processing

 

The data shall be processed by the National Bank of the Republic of Macedonia. The data submitted by the reporting agents shall be published in aggregate form, by observing the principle of confidentiality of individual data that are submitted by individual reporting agent.

 

4. Integrity

 

Reporting agents shall submit monthly data to the National Bank of the Republic of Macedonia. The data shall be controlled by the National Bank of the Republic of Macedonia and in case of unusual variation and illogicality regarding the preceding month, the reporting agents shall be required to submit additional information and explanations for the reasons of such variations.

 

5. Revision

 

The data revision shall be performed in case new, corrected information and data are received from the reporting agents, as well as in case of methodological changes in terms and definitions.

 

6. Time series and data frequency:

The data from January 2005, published according to the old methodology, shall be available monthly on the web site of the National Bank of the Republic of Macedonia, in the part referring to the payment statistics.

The reporting agents, according to the new Methodology of the National Bank of the Republic of Macedonia, shall submit monthly data on the reporting period that begins in January 2016 and annual data on the reporting period that begins in 2015.

7. Publication

The National Bank of the Republic of Macedonia shall publish the data monthly, i.e. annually in aggregate form, on its web site, except certain defined data that are used only for analytical purposes of the National Bank of the Republic of Macedonia and are not subject of publication.

 

 
 

Reports on payments statistics

 

Table 1 - Payments accounts

Table 2 - Payment cards issued domestically

Table 3 - Payment cards accepting devices

Table 4 - Payment transactions by type of payment services

Table 5 - Payment transactions with payment cards by type of terminal

Table 6 - Participation in selected payment systems

Table 7 - Payments processed through payment systems

Payment Operations in the Republic of Macedonia

Archive of payments statistics data for the period from January 2005 to March 2016 *

 

* Reports include payments statistics data in the Republic of Macedonia for the period from January 2005 to March 2016, which were prepared and published according to the previous by-laws

 

 

 

 

 

  • Frequently asked questions regarding payments statistics (to be published)

 

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%