четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

ПубликацииИстражувањеРаботни материјали
Автори: Мите Митески и Дијана Јаневска Стефанова
достапно само на англиски јазик
Автори: Тијана Анѓелковска, Егзона Хани и Милан Елисковски
достапно само на англиски јазик
Автори: Магдалена Петровска, Анета Крстевска и Никола Наумовски
достапно само на англиски јазик
Автори: Тибор Хледик; Султанија Бојчева-Терзијан; Билјана Јовановиќ; Рилинд Кабаши
достапно само на англиски јазик
Автор: Рилинд Кабаши
достапно само на англиски јазик
Автори: Рилинд Кабаши и Катерина Сулева
достапно само на англиски јазик
Автори: Весна Стојчевска и Мите Митески
достапно само на англиски јазик
Автори: Михајло Васков; Петар Дебников; Неда Поповска – Камнар; Катерина Сулева
Автори: Гани Рамадани; Никола Наумовски
достапно само на англиски јазик
Автори: Даница Уневска-Андонова; Дијана Јаневска-Стефанова
достапно само на англиски јазик
Автори: Бранимир Јовановиќ; Анета Крстевска; Неда Поповска-Камнар
достапно само на англиски јазик
Автор: Бранимир Јовановиќ
достапно само на англиски јазик
Автори: Магдалена Петровска; Љупка Георгиевска
достапно само на англиски јазик
Автори: Бранимир Јовановиќ; Егзона Хани; Љупка Георгиевска
достапно само на англиски јазик
Автори: Гани Рамадани; Јане Богоев
достапно само на англиски јазик
Автори: Билјана Јовановиќ; Љупка Георгиевска
достапно само на англиски јазик
Автори: Емилија Нацевска; м-р Анета Крстевска; Магдалена Петровска и Даница Уневска
Автори: м-р Даница Уневска; Марија Петковска
достапно само на англиски јазик
Автори: Анета Крстевска; Магдалена Петровска
достапно само на англиски јазик
Автори: Магдалена Петровска; Гани Рамадани
достапно само на англиски јазик
Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ
Автор: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ
Автори: Бранимир Јовановиќ и Магдалена Петровска
достапно само на англиски јазик
Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Јане Богоев; Ана Митреска; Маја Кадиевска-Војновиќ
достапно само на англиски јазик
Автор: Анета Крстевска
достапно само на англиски јазик
Автори: Јане Богоев, НБРМ; Султанија Бојчева-Терзијан, НБРМ; Balazs Egert, OECD/CESifo/University of Paris X-Nanterre; Магдалена Петровска, НБРМ
достапно само на англиски јазик
Автор: м-р Билјана Петковска
достапно само на англиски јазик
Автори: м-р Ана Митреска; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; м-р Љупка Георгиевска, м-р Бранимир Јовановиќ; Марија Петковска
достапно само на англиски јазик
Автори: м-р Даница Уневска; м-р Бранимир Јовановиќ
Автори: м-р Весна Христовска д-р Игор Величковски Зорица Стојанова
Автори: м-р Билјана Јовановиќ и м-р Рилинд Кабаши
Автори: Весна Кондратенко, м-р Весна Христовска, д-р Игор Величковски, Зоран Крстевски и Марија Ефремова
Автори: Михајло Васков, м-р Љупка Георгиевска, м-р Рилинд Кабаши, Нора Манова-Трајковска и м-р Ана Митреска
Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Бранимир Јовановиќ; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Гани Рамадани; Магдалена Петровска
Автори: м-р Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Маја Кадиевска-Војновиќ
Автори: Билјана Давидовска-Стојанова, НБРМ; м-р Ана Митреска, НБРМ; Снежана Шиповиќ, ДЗС
Автори: Владимир Кандикјан; Владимир Филиповски; Таки Фити; Михаил Петковски; Горан Петревски; Султанија Бојчева-Терзијан
Автор: Јане Богоев
Автор: м-р Игор Величковски
Автори: м-р Маја Кадиевска-Војновиќ; Даница Уневска
Автор: Трајковиќ Мелита
Автори: Маја Кадиевска-Војновиќ; Љупка Георгиевска
Автор: м-р Ана Митреска
Автори: м-р Зоран Јовановски; м-р Анета Крстевска; м-р Ана Митреска; м-р Султанија Бојчева-Терзијан
Автори: Оливера Пановска; Билјана Давидовска-Стојанова; м-р Анета Крстевска
Автори: Билјана Давидовска-Стојанова; Магдалена Петровска; м-р Анета Крстевска
Автор: Фатмир Бесими
Автор: Борис Поповски
Автори: Leo de Haan; Анета Крстевска; Marga Peeters
Автор: д-р Глигор Бишев
Автор: Билјана Тентова
Автор: м-р Зоран Јовановски
Автор: м-р Зоран Ставрески
Автор: Синиша Велковски
Автор: м-р Зоран Ставрески
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%