недела, 30 април 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииКонференција по повод на одбележувањето 20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија

Скопје, 26 -27 април 2012

Конференција по повод на одбележувањето 20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија: Предизвиците на земјите од Југоисточна Европа во постојните економски и финансиски турбуленции во евро-зоната

Програма                                               (презентациите се достапни само на англиски јазик)

27.04.2012 г. (петок)
Локација:хотел „Александар Палас“

08.30   Регистрација

09.00-09.15   г. Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, отворање на Конференцијата и воведно обраќање

09.15-09.30   г. Зоран Ставрески, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за финансии, воведно обраќање

09.30-09.45   Пауза за кафе

09.45-10.05   г. Александер Ф. Тиман, резидентен претставник на Меѓународниот монетарен фонд во Скопје, Република Македонија, претседавач и воведно предавање (презентација PDF)

10.05-11.25   Панел на гувернери

11.25-11.30   Доделување на редовната Годишна награда на Народната банка на Република Македонија за најдобар труд во областа на макроекономијата од млад истражувач

11.30-11.45   Пауза за кафе

Прва сесија:   Развојните стратегии на земјите од регионот во турбулентното глобално окружување
Претседавач: г. Лубош Комарек, директор на Отсекот за економски односи со странство при Народната банка на Чешка

11.45-12.05   г. Питер Санфеј, заменик-директор за стратегија и политика на земји во Европската банка за обнова и развој - воведно предавање

12.05-12.20   г. Мартин Фелдкирхер, економист во Отсекот за истражувања во надворешниот сектор при Централната банка на Австрија - Двигатели на падот на производството во текот на кризата во 2008 и 2009 година: со осврт на брзорастечките европски земји (презентација PDF)

12.20-12.35   г. Георги Дејанов, помлад експерт во Отсекот за макроекономски истражувања при Народната банка на Бугарија - Компаративна студија за ефектите од глобалната економска криза врз економската активност на земјите-членки на ЕУ (презентација PDF)

12.35-12.50   г. Мурат Унѓор, економист во Дирекцијата за истражување и монетарна политика при Централната банка на Република Турција - Структуралистичко толкување на штедењето, инвестициите и тековната сметка во Турција (презентација PDF)

12.50-13.00   Дискусија

13.00-14.00   Ручек

Втора сесија:   Предизвиците во јавните финансии во ЕУ и земјите од регионот
Претседавач: г. Александар Стојков, доцент на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

14.00 -14.20   г. Питер Музлехнер, директор на Дирекцијата за економски анализи и истражувања при Централната банка на Австрија - воведно предавање (презентација PDF)

14.20 - 14.35 г-ѓа Елона Душку, раководител на Отсекот за методолошки истражувања и микроподатоци при Централната банка на Албанија - Фискалната политика и нејзините влијанија врз мала економија во развој: случајот на Албанија (презентација PDF)

14.35 - 14.50   г-ѓа Дана Хајкова, раководител на Отсекот за фискални анализи при Народната банка на Чешка - Фискалната дискреција во Република Чешка 2001 - 2011 г.: Оценка на состојбите и евалуација на влијанието (презентација PDF)

14.50-15.05   г. Мите Митески, помлад аналитичар во Дирекцијата за истражување при Народната банка на Република Македонија - Одржливоста на јавните финансии во земјите-кандидати за влез во ЕУ (презентација PDF)

15.05-15.15   Дискусија

15.15-15.30   Пауза за кафе

Трета сесија:   Предизвици поврзани со финансиската стабилност во ЕУ и земјите од регионот

15.30-15.35   Претседавач: г. Лалит Раина, раководител на Секторот за финансии и развој на приватниот сектор во Европа и Централна Азија при Светската банка (презентација PDF)

15.35-15.50   г. Ферхат Камлика, експерт во Отсекот за односи со ЕУ при Централната банка на Република Турција -  Југоисточна Европа? Посткризни изгледи и ризици (презентација PDF)

15.50-16.05   г. Кжиштоф Олсевски, економист во Економскиот институт при Народната банка на Полска - Влијанието на деловниот недвижен имот врз финансискиот сектор, неговото следење од страна на централните банки и некои препораки за политиката на централните банки од ЈИЕ за макрофинансиска стабилност (презентација PDF)

16.05-16.20   г. Балаш Воњак, раководител на Отсекот за монетарна стратегија при Народната банка на Унгарија - Трговската активност, одложената преценетост и монетарната политика (презентација PDF)

16.20-16.35   г. Михајло Васков, самостоен аналитичар во Дирекцијата за финансиска стабилност и банкарска регулатива при Народната банка на Република Македонија - Макроекономските детерминанти на нефункционалните пласмани во македонскиот банкарски систем (презентација PDF)

16.35-17.00 Дискусија и затворање на Конференцијата

27.04.2012 г. (петок) Вечерна програма

Локација:   Музеј на Народната банка на Република Македонија

Одбележување на 10-годишнината од отворањето на Музејот на Народната банка на Република Македонија

19.00   Отворање на возобновената постојана музејска поставка „Парите и паричните системи во Македонија“

Обраќање на гувернерот на Народната банка на Република Македонија, г. Димитар Богов

Почесен говор, г. Љубе Трпески, втор гувернер на Народната банка на Република Македонија на независна Република Македонија

Пригоден осврт на академик Вера Битракова-Грозданова, професор на Катедрата за историја на уметност и археологија

19.15-20.30 Коктел

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,21 %
12 месеци 2,42 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%